Tych przedmiotów już nie wystawisz na Allegro. Niedługo zmieni się regulamin

Już niedłu­go, bo od 19 październi­ka, wejdzie w życie nowy reg­u­lamin Alle­gro. Postanow­iliśmy go opisać, ponieważ wielu warsza­w­iaków zarówno sprzeda­je, jak i kupu­je towary w ser­wisie. Przeczy­ta­j­cie, czego nie moż­na będzie wys­taw­iać.

Reklama

Fot. Pix­abay

Alle­gro o zmi­anach poin­for­mowało 5 październi­ka. Ser­wis nałożył obostrzenia i dopre­cy­zował listę przed­miotów, których nie będzie moż­na wys­taw­iać. Skreślono więc poprzed­ni zapis, który był bard­zo ogól­ny i zastą­pi­ono go listą 33 przed­miotów. Są wśród nich m.in. kat­a­lo­gi wysyłkowe, narzędzia ryback­ie, kupony zniżkowe, kar­ty płat­nicze pre­paid i zare­je­strowane kar­ty tele­fon­iczne.

Reklama

Pełną listę towarów zakazanych, a także dopuszc­zonych warunk­owo zna­jdziecie na: https://allegro.pl/country_pages/1/0/z2.php?bi_s=internal&bi_c=KMxxrDYa0cY&bi_m=news-first-subdirectory-art-txtLink.

Close Menu
Close Panel