Pokojowy Nobel dla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej

Lau­re­atem tegorocznej Poko­jowej Nagrody Nobla została Między­nar­o­dowa Kam­pa­nia na rzecz Zniesienia Broni Nuk­learnej (ICAN). Komitet noblows­ki docenił jej “pracę w kierunku wskazy­wa­nia katas­tro­fal­nych kon­sek­wencji human­i­tarnych”.

Reklama

Fot. Piabay

Uhonorowana poko­jowym Noblem ICAN przed­staw­ia się jako koal­ic­ja odd­ol­nych orga­ni­za­cji z pon­ad 100 kra­jów. Została założona w Aus­tralii; ofic­jal­nie rozpoczęła dzi­ałal­ność w Wied­niu w 2007 r.
Rzecznicz­ka ICAN oceniła, że jest to dowód uzna­nia dla wielo­let­niej pra­cy dzi­ałaczy, głównie tzw. hibakusha. Tym ter­minem określa się oso­by, które przeżyły zrzuce­nie bomb ato­m­owych na Hirosz­imę i Nagasa­ki w Japonii w 1945 roku.

Koal­ic­ja NGO została wyróżniona poko­jowym Noblem także z powodu “przeło­mowych starań, by doprowadz­ić do trak­ta­towego zakazu takiej broni”. ICAN lob­bowała na rzecz przyję­cia w lipcu oen­ze­towskiego trak­tatu zakazu­jącego broni ato­m­owej, którego jed­nak nie poparło dziewięć mocarstw jądrowych. Wów­czas wszys­tkie potę­gi ato­m­owe, w tym USA, Ros­ja, Chiny, Wiel­ka Bry­ta­nia i Franc­ja, zbo­jko­towały posiedze­nie.

Reklama

Sze­fowa Między­nar­o­dowej Kam­panii na rzecz Zniesienia Broni Nuk­learnej Beat­rice Fihn ozna­jmiła, że orga­ni­za­c­ja wyko­rzys­ta Poko­jową Nagrodę Nobla, by wywier­ać presję na jak najwięcej kra­jów, aby pod­pisały trak­tat zakazu­ją­cy broni nuk­learnej i raty­fikowały go.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny

Close Menu