Nowy, potężny operator wchodzi na rynek telefonii komórkowej

Pojaw­ia się nowy gracz wśród oper­a­torów tele­fonii komórkowej. Choć rynek jest trud­ny i wypełniony różny­mi ofer­ta­mi zde­cy­dował się na wejś­cie bez włas­nej infra­struk­tu­ry. Fir­ma jest już jed­nak znana, jako dostaw­ca usług inter­ne­towych i kablów­ki.

Reklama

Fot. Pix­abay

Jak infor­mu­je ser­wis Wirtu­alne Media Play i UPC zawarły porozu­mie­nie. Oper­a­tor dostar­czy UPC Pol­s­ka hur­towy dostęp do usług teleko­mu­nika­cyjnych. Umowa ma być korzyst­na dla obu stron, ale nie wiado­mo, co Play otrzy­ma w zami­an.

Reklama

UPC ma obec­nie 1,5 mln klien­tów, którzy w więk­szoś­ci są zad­owoleni z usług dostaw­cy. Usłu­ga jest dostęp­na w dużych mias­tach. Na rynku ma dzi­ałać na zasadzie Mobile Vir­tu­al Net­work Oper­a­tor, czyli oper­a­tor bez włas­nej infra­struk­tu­ry. W taki sposób dzi­ała m.in. Vir­gin Mobile i Cyfrowy Pol­sat.

Close Menu