To już pewne! Otwarcie CPK spowoduje zamknięcie lotniska Chopina w Warszawie

Otwar­cie Cen­tral­nego Por­tu Komu­nika­cyjnego oznacza zamknię­cie warsza­wskiego Lot­niska Chopina dla ruchu cywilnego” — poin­for­mował PAP pełnomoc­nik rzą­du Mikołaj Wild.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Jak mówił pełnomoc­nik, Lot­nisko Chopina zbliża się do granic swo­jej prze­pus­towoś­ci obsługu­jąc 38 proc. ruchu pasażer­skiego w Polsce. “Nato­mi­ast jed­no należy pod­kreślić już ter­az — ruch cywilny na tym lot­nisku się skończy” — pod­kreślił Mikołaj Wild.

Reklama

Baranów to miejs­cowość leżą­ca na zachód od Warsza­wy, w odległoś­ci około 40 km. To mniej więcej tyle ile dzieli warsza­w­iaków od Mod­li­na. Dojazd ma być jed­nak wygod­niejszy ze wzglę­du na bliskość autostrady A2 i zmod­ern­i­zowanej linii kole­jowej Warsza­wa-Żyrardów. Bliżej zna­j­du­je się Grodzisk Mazowiec­ki.

Inwest­y­c­ja jest kluc­zowa dla warsza­w­iaków, ponieważ CPK według wszys­t­kich źródeł ma zastąpić port Lot­niczy Chopina w Warsza­w­ie. Zdaniem poli­tyków, a także preze­sa LOT-u, Rafała Mil­czarskiego, pomi­mo swo­jej wielkoś­ci port niedłu­go nie będzie w stanie pomieś­cić takiej iloś­ci samolotów, co zahamu­je rozwój rynku lot­niczego w Polsce i nie poz­woli rozsz­erzyć siat­ki połączeń.

Pier­wsze prog­nozy mówią, że inwest­y­c­ja ma kosz­tować aż 30 mld zł i ma być rozłożona na 10 lat.

Close Menu