To już pewne. Duży bank inwestycyjny zatrudni w Polsce kilka tysięcy osób!!!

Bank JP Mor­gan otworzy swo­ją siedz­ibę w Polsce, w ciągu kilku lat zatrud­nie­nie zna­jdzie kil­ka tysię­cy osób — poin­for­mował w piątek wicepremier, min­is­ter roz­wo­ju i finan­sów Mateusz Moraw­iec­ki.

Reklama

Pieniądze Fot. Pix­abay

 

Moraw­iec­ki pytany był w radiowej Trójce o to, czy zapadła już klam­ka, że bank inwest­y­cyjny JP Mor­gan będzie w Polsce. “Mogę potwierdz­ić, że rzeczy­wiś­cie tak jest. My te roz­mowy żmudne, trudne, prowadz­imy od wielu miesię­cy, ale tak, ta klam­ka już zapadła i rzeczy­wiś­cie najwięk­szy bank świa­ta — bo tak jest, to jest kap­i­tal­iza­c­ja 330 mil­iardów dolarów — najwięk­szy pod wzglę­dem wartoś­ci bank świa­ta, jeden z najbardziej dynam­icznych, rzeczy­wiś­cie utworzy swo­ją siedz­ibę (w Polsce — PAP)” — powiedzi­ał.

Reklama

W ciągu najbliższych paru lat będzie tutaj już pra­cow­ało kil­ka tysię­cy nowych osób z kom­pe­tenc­ja­mi taki­mi jak zarządzanie dany­mi, zarządzanie ryzykiem kredy­towym, łańcucha­mi dostaw, czyli kom­pe­tenc­je matem­aty­czne, statysty­czne, ale też w dużym stop­niu inżynier­skie i zarząd­cze. To mnie bard­zo cieszy, bo to są lep­iej płatne miejs­ca pra­cy i rzeczy­wiś­cie jest to ogrom­ny sukces, bo to trochę taki Mer­cedes w sek­torze usług” — powiedzi­ał wicepremier.

Na początku wrześ­nia Moraw­iec­ki pod­czas swo­jej wiz­y­ty w USA spotkał się m.in. z kierown­ictwem JP Mor­gan w Nowym Jorku. Po tym spotka­niu wicepremier infor­mował, że bank chce ulokować w Polsce jed­ną ze swoich siedz­ib. Zaz­naczył wów­czas, że “tego typu biu­ra i inwest­y­c­je są roz­wo­jowe, tworzą przestrzeń dla wielu małych i śred­nich przed­siębior­ców”.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu