20 tys. ludzi ewakuowanych, zamknięte dworce, centra handlowe i uniwersytety! Alarm bombowy w 17 miastach w Rosji!

20 tys. osób zostało ewakuowanych w związku z alarmem bom­bowym ogłos­zonym w 17 mias­tach w Rosji. Zamknięte są dworce, cen­tra hand­lowe, uni­w­er­syte­ty i szkoły.

Reklama

By RIA Novosti archive, image #835340 /​ CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17824001

 

Polic­ja mówi, że najpraw­dopodob­niej mamy do czynienia z “ter­ro­ryzmem tele­fon­icznym”, ale nie ignoru­je żad­nego syg­nału. Ma o tym świad­czyć fakt, że dzwo­niono w tym samym cza­sie i kon­tyn­uowano zaw­iadami­an­ie mimo rozpoczę­tych ewakuacji.

Reklama

Fałszy­we zaw­iadomienia o ładunkach wybu­chowych są ostat­nio w Rosji dosyć częste. Służ­by mówią, że więk­szość połączeń przy­chodzi z Ukrainy.


Close Menu
Close Panel