RPO: prawa Polek są nadal łamane

Prze­moc domowa, stan­dardy opie­ki około­porodowej, kwest­ie związane z edukacją sek­su­al­ną i stosowaniem klauzuli sum­ienia — to zdaniem RPO Adama Bod­nara obszary, w których nadal łamane są prawa współczes­nych Polek. Jak ocenił trze­ba o tym mówić, by “wzmac­ni­ać środowisko kobi­et”.

Reklama

Fot. Pix­abay

Bod­nar jest jed­nym z goś­ci rozpoczętego w sobotę, w Poz­na­niu, IX Ogólnopol­skiego Kon­gre­su Kobi­et. W roz­mowie z PAP zaz­naczył, że jego zdaniem główny cel Kon­gre­su to przy­pom­i­nanie co roku “jakie są wciąż niezre­al­i­zowanie pos­tu­laty jeśli chodzi o prawa kobi­et”.

Bywa­ją takie lata, że następu­je pewien postęp jeśli chodzi o przestrze­ganie praw człowieka, w kon­tekś­cie praw kobi­et. Ale bywa­ją takie, że jest trochę gorzej. Ostat­nio obser­wu­je­my dość ciekawe zain­tere­sowanie poli­tyków prob­lematyką ści­ga­nia gwałtów, zwal­czaniem prze­mo­cy domowej” — mówił RPO.

Reklama

Wyda­je mi się, że jeżeli chodzi szczegól­nie o prze­moc domową udało się wyjść z takiej dyskusji, że to wszys­tko jest jakąś ide­ologią gen­der i nie warto się tym zaj­mować. Jest coraz więk­sza dyskus­ja na tem­at real­nych mech­a­nizmów ochrony, przy­na­jm­niej na to wskazu­je moja kore­spon­denc­ja z Min­is­terst­wem Spraw­iedli­woś­ci” — dodał.

Ocenił, że jeśli chodzi o prawa kobi­et w Polsce „nadal jest jeszcze dużo do zro­bi­enia”.

To co jest do załatwienia, to oczy­wiś­cie kwes­t­ia tzw. praw repro­duk­cyjnych, nad­miernego stosowa­nia klauzuli sum­ienia, oraz dostęp­noś­ci legal­nej abor­cji. To też jest w ogóle kwes­t­ia wychowa­nia sek­su­al­nego, edukacji sek­su­al­nej w tym zakre­sie. I to, co mi też szczegól­nie na ser­cu leży — kwes­t­ia różnych stan­dard­ów opie­ki około­porodowej” — pod­kreślił.

Jak wskazy­wał, w Polsce mówi się cały czas o tym, że trze­ba „rodz­ić po ludzku”, że należy dbać o stan­dardy opie­ki około­porodowej, a rzeczy­wis­tość w pol­s­kich szpi­ta­lach jest bard­zo zróżni­cow­ana.

W wojew­ództwie lubuskim na przykład, tylko przy 1 proc. porodów sto­su­je się znieczu­le­nie około­porodowe, a w więk­szych mias­tach nie ma z tym więk­szego prob­le­mu. To są rzeczy o których trze­ba mówić” — zaz­naczył. “Trze­ba się zwracać z określony­mi pos­tu­lata­mi, wzmac­ni­ać środowisko kobi­et” — dodał.

Dwud­niowe obrady IX Ogólnopol­skiego Kon­gre­su Kobi­et pod hasłem “Alert dla praw kobi­et” potr­wa­ją do niedzieli.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny


Close Menu
Close Panel