Cracovia Sacra 2017 — zwiedzaj świątynie i słuchaj muzyki [ZA DARMO]

19 kon­certów w krakows­kich świą­ty­ni­ach to część pro­gra­mu Cra­covia Sacra. 14 i 15 sierp­nia będzie moż­na zobaczyć też niedostęp­ne na co dzień zaka­mar­ki koś­ciołów i klasz­torów. Wydarze­nie jest częś­cią cyk­lu Krakowskie Noce.

Reklama

Fot. Krakow.pl

Tegorocz­na edy­c­ja Nocy Cra­covia Sacra odby­wa się pod hasłem „Skar­by krakows­kich klasz­torów”. W pro­gramie, oprócz kon­certów o tem­atyce sakral­nej i wys­taw, przewidziano zwiedzanie najpiękniejszych świą­tyń Krakowa i okolic, odkry­wanie koś­ciel­nych zabytków oraz dzieł sztu­ki.

Reklama

Pod­czas dwóch dni i nocy będzie moż­na zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Na zain­tere­sowanych czeka­ją nie lada atrakc­je, m.in. zwiedzanie bib­liote­ki i archi­wum w klasz­torze Zgro­madzenia Księży Mis­jonarzy, wys­tawa „Skar­by bib­liote­ki” w Bazylice Naw­iedzenia Najświęt­szej Maryi Pan­ny na Piasku i warsz­taty dla dzieci „Wczo­raj i dziś, czyli co to jest zabytek?” w opactwie oo. benedyk­tynów w Tyńcu.

Inau­gu­rac­ja tegorocznej edy­cji Nocy Cra­covia Sacra została zaplanowana na poniedzi­ałek 14 sierp­nia o godz. 19.45 w koś­ciele p.w. św. Katarzyny Alek­sandryjskiej. Kon­cert inau­gu­ra­cyjny rozpocznie się o godz. 20. W pro­gramie Sym­fo­nia nr 1 „Chrz­tu” na chór i orkiestrę P. Sydo­ra (świa­towa prapremiera), w wyko­na­niu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Górec­ki Cham­ber Choir.

Orga­ni­za­torem Nocy Cra­covia Sacra jest Wydzi­ał Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego Urzę­du Mias­ta Krakowa we współpra­cy z krakowski­mi klasz­tora­mi i koś­cioła­mi.

Wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest bezpłat­ny, na niek­tóre obow­iązu­ją nieod­płatne wejś­ciów­ki – dostęp­ne w Cen­trum Ruchu Turysty­cznego przy ul. Pow­iśle 11. Bile­ty będą dostęp­ne od 8 sierp­nia.


Close Menu
Close Panel