Smakowite święto, czyli Festiwal Pierogów w Krakowie

Jeśli wierzyć staropol­skiemu przysłow­iu „cha­ta boga­ta nie węgła­mi, ale pieroga­mi” to trze­ba przyz­nać, ze Kraków to jed­no z najbo­gat­szych miast na świecie. Od 11 do 15 sierp­nia, już po raz pięt­nasty, spo­tykamy się na Fes­ti­walu Pierogów. Na Małym Rynku – oprócz kilkud­niowego ucz­towa­nia i konkursów kuli­narnych – czeka również bogaty pro­gram artysty­czno-muzy­czny.

Reklama

Fot. Bogusław Świer­zows­ki /​ krakow.pl

 

W tym roku moż­na spróbować pierogów z 15 różnych punk­tów gas­tro­nom­icznych, które wal­czą o dwie nagrody: przyz­nawaną przez jurorów stat­uetkę św. Jac­ka z pieroga­mi oraz nagrodę pub­licznoś­ci — stat­uetkę Kaz­imierza Wielkiego.

Reklama

Na najlep­szego piero­ga będzie mógł zagłosować każdy, kto 13 sierp­nia odwiedzi Mały Rynek, skosz­tu­je ofer­owanych pro­duk­tów i wypełni kupon konkur­sowy. Głosowanie potr­wa do godziny 18. Lau­re­atów poz­namy dzień później – o tym, czy zwyciężą piero­gi wytrawne czy może na słod­ko, dowiemy się w samo połud­nie.

Ostat­ni dzień Fes­ti­walu, czyli we wtorek, 14 sierp­nia, rozpocznie się o godz. 11:15 mszą w Bazylice Mari­ack­iej w intencji gas­tronomików i kupców krakows­kich, uroczystym korowo­dem dookoła Rynku Głównego oraz trady­cyjnym korowo­dem ziół – na Małym Rynku o godz. 12:30. W ramach wydarzenia „Cud­ow­na moc buki­etów” towarzyszące­mu Fes­ti­walowi Pierogów, na sce­nie odbędą się pokazy flo­rysty­czne, wys­tępy artysty­czne, a także konkurs na najpiękniejszy buki­et ziel­ny.

Przez pięć fes­ti­walowych dni nie zabraknie także kon­certów krakows­kich zespołów prezen­tu­ją­cych różne muzy­czne styl­isty­ki:

  • 12 sierp­nia o godz. 16.00 rozkołyszą nas bałkańskie ryt­my zespołu Balka­n­scream, zaś o godz. 18.00 wys­tąpi dobrze znana wszys­tkim Kapela Han­ki Wój­ci­ak z ener­gety­cznym reper­tu­arem folkowym.
  • 13 sierp­nia baw­imy się na ludowo — o godz. 16.00 wys­tąpi zespół Kopi­enio­ki z Igołomii, a o godz. 18.00 Tadirindum poprowadzi ludową potańcówkę pod­czas której będzie moż­na nauczyć się m.in. krzyża­ka i chod­zonego.
  • W poniedzi­ałek, 14 sierp­nia, o godz. 16.00 klezmer­ską muzykę przy­bliży zespół Leg­end of Kaz­imierz, a dwie godziny później etniczny pro­jekt muzy­czny zaprezen­tu­je Suzan­na.
  • W wielkim finale – we wtorek, 15 sierp­nia, o godz. 18.00 wszys­t­kich smakoszy rozbu­ja Kraków Street Band.

Za: Kraków.pl


Close Menu
Close Panel