Tragiczny bilans burz. Pięć osób zginęło, 28 rannych, 500 tys. bez prądu

Pięć osób zginęło w nocy z piątku na sobotę po nawałni­cach, które prze­chodz­iły przez Pol­skę; dwie z nich to uczest­ni­cy obozu harcer­skiego w Suszku na Pomorzu – poin­for­mował PAP rzecznik PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Ran­nych zostało 28 osób.

Reklama

Fot. Pix­abay
Bez prą­du jest ok. 500 tys. odbior­ców, najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim.

Reklama

“Mamy za sobą bard­zo dra­maty­czną noc, po prze­jś­ciu burz, które jeszcze wys­tępu­ją w niek­tórych regionach. Zaczęły się od strony połud­niowej Pol­s­ki i objęły wojew­ództ­wo dol­nośląskie, wielkopol­skie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Do godzin poran­nych straża­cy inter­we­niowali pon­ad 6 tysię­cy razy, najwięcej w Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim (po 2 tys. inter­wencji w obu regionach)” — powiedzi­ał Frątczak.
Nie żyją cztery oso­by. Najtrud­niejsza sytu­ac­ja jest w miejs­cowoś­ci Suszek, gdzie był zor­ga­ni­zowany obóz harcer­s­ki, zginęły dwie przyg­niecione przez drze­wa oso­by, są ran­ni. Jak powiedzi­ał Frątczak, do miejs­ca nie moż­na dojechać; komen­dant główny straży pożarnej skierował tam trzy grupy poszuki­waw­c­zo-ratown­icze z Gdańs­ka, Łodzi i Warsza­wy, po oraz słuchaczy szkół pożar­niczych z Warsza­wy i Byd­goszczy.
W Konarzy­nach na Pomorzu drze­wo przewró­ciło się na budynek zabi­ja­jąc kobi­etę; w Małych Sworne­ga­ci­ach na polu namiotowym drze­wo przygniotło mężczyznę. Są ran­ni, m.in. w miejs­cowoś­ci Suminy i w Kłod­nie.
Na Pomorzu najbardziej ucier­pi­ały trzy powiaty: cho­jnic­ki, człu­chows­ki i bytows­ki, także samo mias­to Gdańsk.
Na Kujawach i Pomorzu, w Mur­czynie poszkodowani zostali dwaj kierow­cy, w Żninie kobi­etę uderzył dachówka i w Ugodzie — ran­ny został strażak. Najwięcej zniszczeń jest w powiat­ach żnińskim, nakiel­skim i sępoleńskim — tutaj także miejs­cowych strażaków wzmoc­nili straża­cy z okolicznych wojew­ództw. Tylko w dwóch powiat­ach — żnińskim i nakiel­skim — jest ok. 300 zer­wanych dachów — poin­for­mował Frątczak.
Jak dodał, w całym kra­ju jest ok. 500 tys. osób bez prą­du, najwięcej bo 230 tys.. na Kujawach i Pomorzu.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP


Close Menu
Close Panel