Chojnice: Trwa usuwanie szkód wczorajszej nawałnicy

Nad ranem tele­fon z KGP do dyżurnego w KWP w Byd­goszczy. Są potrzeb­ni polic­jan­ci do pomo­cy w powiecie cho­jnickim. Szy­bkie kalku­lac­je sił i decyz­ja jesteśmy w stanie wysłać kilku­nas­tu polic­jan­tów z OPP, Byd­goszczy i Sępól­na. Ostate­cznie do sąsied­niego wojew­ództ­wa pomorskiego jedzie 37 funkcjonar­iuszy.

Reklama

Fot. polic­ja

Na miejs­cu, w kujawsko-pomorskiem, w kilku powiat­ach polic­jan­ci biorą udzi­ał w pomo­cy w usuwa­niu skutków nawałni­cy. Poma­ga­ją strażakom, którzy mają  spec­jal­isty­czny sprzęt.

Dużo pra­cy jest przy przy­wraca­niu prze­jezd­noś­ci dróg, usuwa­niu kanarów i powalonych drzew.  Rolą polic­jan­tów jest zabez­pieczyć miejsce, aby nie doszło do jakiegoś wypad­ku.

Reklama

Pod Cho­jni­ca­mi, między inny­mi, prze­wożeni są mieszkań­cy do miejsc suchych, ciepłych i bez­piecznych. Pra­ca strażaków, polic­jan­tów i innych służb trwa. Wszys­tko powoli wraca do normy…


Close Menu
Close Panel