UWAGA DRASTYCZNE! Powiesił psa na ciągniku. Świadkowie poszukiwani! [WIDEO 18+]

Do drasty­cznego zdarzenia doszło w pobliżu Kar­czewa niedaleko Warsza­wy. Niez­nany spraw­ca powiesił na ciąg­niku psa, doprowadza­jąc do jego śmier­ci. Polic­ja ma tablice rejes­tra­cyjne spraw­cy, ale podob­no nie jest w stanie go namierzyć.

Reklama

Sprawę nagłośniła Fun­dac­ja Zwierzę­ca Polana:

Kochani! W dal­szym ciągu prosimy Was o pomoc w spraw­ie, która wczo­raj nas wszys­t­kich zbul­w­er­sowała. Musimy zadzi­ałać wspól­nie, aby nie poz­wolić służbom na zlekce­waże­nie wczo­ra­jszego zdarzenia. W roz­mowie z naszą wolon­tar­iuszką jeden z polic­jan­tów z Komendy w Kar­czewie stwierdz­ił, że „… robimy burzę, a być może właś­ci­ciel po pros­tu jechał pochować psa”!
Dlat­ego prosimy Was o to, abyśmy wspól­nie dali do zrozu­mienia wład­zom, że nie zgadza­my się na pozostaw­ie­nie sprawy zamor­dowanego psa bez kon­sek­wencji dla opraw­cy zwierzę­cia!
Już nie raz akc­je mailin­gowe przyniosły skutek! Tym razem również tak będzie! Pokażmy urzęd­nikom, że nie poz­wolimy, aby sprawę zamieciono pod dywan!
Poniżej poda­je­my adresy mailowe do urzędów oraz przykład­owe treś­ci wiado­moś­ci.
Wójt gminy Osieck
e- mail: wojt@​gminaosieck.​pl
Szanow­na Pani Wójt,
11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie Pani gminy doszło do bul­w­er­su­jącego zdarzenia. Niez­nany spraw­ca powiesił na ciąg­niku psa, doprowadza­jąc w ten sposób do jego śmier­ci. Być może wcześniej zwierzę zostało bru­tal­nie pobite. Polic­ja ma trud­noś­ci w ustal­e­niu właś­ci­ciela pojaz­du, choć od świad­ka zdarzenia otrzy­mała numer rejes­tra­cyjny.
Dlat­ego zwracam się z prośbą o reakcję i pomoc w uję­ciu spraw­cy.
Komen­da Rejonowa w Kar­czewie
e-mail: dyżurny.kp-karczew@ksp.policja.gov.pl
Szanowni Państ­wo,
Zwracam się z prośbą o ustal­e­nie tożsamoś­ci spraw­cy zamor­dowa­nia psa, które miało miejsce 11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie gminy Osieck. Nie przyj­mu­ję do wiado­moś­ci fak­tu, że nie macie Państ­wo możli­woś­ci przyp­isa­nia, podanego przez świad­ka zdarzenia- numeru rejes­tra­cyjnego do konkret­nej oso­by.
Komen­da Stołecz­na Policji w Warsza­w­ie
kancelaria@​ksp.​policja.​gov.​pl
Szanowni Państ­wo,
11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie gminy Osieck (pomiędzy miejs­cowoś­ci­a­mi Gór­ki a Sobi­en­ki doszło do bul­w­er­su­jącego zdarzenia. Niez­nany spraw­ca powiesił na ciąg­niku psa, doprowadza­jąc w ten sposób do jego śmier­ci. Być może wcześniej zwierzę zostało bru­tal­nie pobite. Polic­ja ma trud­noś­ci w ustal­e­niu właś­ci­ciela pojaz­du, choć od świad­ka zdarzenia otrzy­mała numer rejes­tra­cyjny.
Dlat­ego zwracam się z prośbą o nadzór nad policją w Kar­czewie i dopil­nowanie, aby sprawa nie została przez funkcjonar­iuszy zlekce­ważona”.

Reklama


Close Menu
Close Panel