Bydgoszcz: Amfetamina, ekstazy oraz ciastka z haszyszem

Polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komendy Miejskiej Policji w Byd­goszczy zatrzy­mali 35-lat­ka pode­jrzanego o przestępst­wa narko­tykowe. W jego mieszka­niu polic­jan­ci znaleźli amfe­t­a­m­inę, tablet­ki ekstazy oraz ciastecz­ka z haszyszem. Z zabez­piec­zonych sub­stancji moż­na by było zro­bić kilka­set por­cji narko­tyków. Ter­az za swo­je postępowanie będzie odpowiadać przed sądem.

Reklama

Fot. Polic­ja

 Wszys­tko zaczęło się od ustaleń krymi­nal­nych z byd­goskiej komendy. Z ich infor­ma­cji wynikało, że jeden z mieszkańców osied­la Wzgórze Wol­noś­ci może być zamieszany w przestępc­zość narko­tykową. Funkcjonar­iusze wyty­powali miejsce zamieszka­nia pode­jrze­wanego.

Reklama

W czwartkowe popołud­nie przys­tąpili do dzi­ała­nia. Polic­jan­ci przeszukali mieszkanie 35-lat­ka. W mieszka­niu znaleźli różnego rodza­ju narko­ty­ki. Zabez­pieczyli pon­ad 200 woreczków z amfe­t­a­m­iną, 470 tabletek ekstazy i woreczek z zielonym suszem roślin­nym. Zabez­pieczyli też 142 sztu­ki ciastek. Wstęp­ne badanie narko­test­erem wykaza­ło, że zna­j­du­je się w nich haszysz. Dodatkowo, w jed­nym z pokoi polic­jan­ci znaleźli 880 paczek papierosów bez pol­s­kich znaków akcyzy. Pon­ad­to, zabez­pieczyli wagę elek­tron­iczną oraz pieniądze w kwocie kliku tysię­cy zło­tych.

Do sprawy został zatrzy­many 35-latek. Mężczyz­na trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu.

Śled­czy z byd­goskiej komendy doprowadzili zatrzy­manego do proku­ratu­ry. Tam usłyszał zarzu­ty doty­czące posi­ada­nia znacznej iloś­ci narko­tyków, a także han­del zakazany­mi sub­stanc­ja­mi psy­choak­ty­wny­mi. Będzie odpowiadać również za przestępst­wo karno-skar­bowe.

Grozi mu do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Polic­jan­ci wniosku­ją o tym­cza­sowy areszt. O jego dal­szym losie zade­cy­du­je już sąd.


Close Menu
Close Panel