Porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Jest wyrok w głośnej sprawie

Sędzia Cezary Skwara, korzys­ta­jąc z kon­ta Sto­warzyszenia Sędz­iów Iusti­tia porów­nał Jarosława Kaczyńskiego do Fuhrera. Mimo, że przeprosił, sprawa trafiła na wokandę. Sąd apela­cyjny w Lublin­ie pod­jął decyzję w tej spraw­ie.

Reklama

By Adri­an Grycuk — Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47936905

 

Sąd uznał, że czyn pozwanego zasługu­je na naganę, ale charak­teryzu­je się znikomym stop­niem społecznej szkodli­woś­ci. Dlat­ego też umorzył postępowanie.

Reklama

Sąd dostrzegł również wyjaśnie­nie całej sytu­acji. Ma to być pas­ja sędziego do his­torii:

Sędzia Cezary Skwara intere­su­je się his­torią, dużo czy­ta z tej dziedziny. W tym cza­sie czy­tał wydane w Polsce ‘Dzi­en­ni­ki’ Josepha Goebbel­sa, który uży­wał iden­ty­cznych sfor­mułowań, jakie zostały użyte przez posła Mar­ka Suskiego. Było to później wyko­rzysty­wane w III Rzeszy do kre­owa­nia wiz­erunku Adol­fa Hitlera. Propagowano tezę, że Adolf Hitler nie zawarł związku małżeńskiego, bo wszys­tko poświę­cił dla Rzeszy, bo nie chci­ał unieszczęśli­wiać kobi­ety, z którą by się związał”.

Postepowanie dycy­pli­narne przed sądem jest pokłosiem wpisu na Twit­terze. W RMF FM odbył się wywiad Kon­ra­da Piaseck­iego z posłem PiS Markiem Suskim. Poli­tyk powiedzi­ał, że Jarosław Kaczyńs­ki nie ożenił się ponieważ “służył Polsce i nie chci­ał unieszczęśli­wiać jakiejś kobi­ety, którą by pozostaw­iał służąc Polsce”.

Sędzia Cezary Skwara wyko­rzys­tu­jąc pro­fil Sto­warzyszenia Iusti­tia napisał wtedy: “Nieczym Fuhrer… Też wszys­tko poświę­cił na nar­o­du. Ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer (Jeden naród, jed­na rzesza, jeden fuhrer — dop. redakc­ja) To nawet nie jest już zabawne”.

Wkrótce potem wpis zniknął, a sędzia przeprosił i odszedł z zarzą­du sto­warzyszenia.


Close Menu
Close Panel