Jak się zachować w czasie burzy. Praktyczny poradnik

W związku z prog­no­zowany­mi na kole­jne dni burza­mi apelu­je­my o zachowanie szczegól­nej ostrożnoś­ci. Unika­jmy parkowa­nia aut pod drze­wa­mi, usuwa­jmy także z balkonów i para­petów wszys­tkie przed­mio­ty, które pod­czas sil­nych wia­trów mogą stwarzać zagroże­nie. Nie zapom­i­na­jmy zabez­pieczyć okien. Corocznie w wyniku wyład­owań atmos­fer­ycznych ginie kilka­dziesiąt osób.

Reklama

Fot. PIx­abay

Silne wia­try, deszcze oraz burze są nat­u­ral­ny­mi zjawiska­mi pogodowy­mi i wys­tępu­ją z różną siłą na całym świecie. Są zjawiska­mi, które szy­bko się przemieszcza­ją. Wszys­tkie są jed­nak niebez­pieczne. Powodu­ją zagroże­nie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty mate­ri­alne.

Czy TWOJA RODZINA jest bez­piecz­na?

Reklama

Bądź mądry przed szkodą. Uderze­nie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodze­niem kon­strukcji budynku, przepale­niem insta­lacji elek­trycznej, telewiz­o­ra, lodów­ki, wszys­tkiego, co jest włąc­zone do insta­lacji.

Praw­idłowe zachowanie powin­no być uza­leżnione od miejs­ca naszego poby­tu.

W domu:

1. Zapewni­jmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bate­ri­a­mi) oraz awaryjne oświ­etle­nie np. latarkę, świecz­ki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarst­wa.

2. Zas­tanówmy się nad ewen­tu­al­ny­mi droga­mi i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w cen­trum burzy lub huraganowego wia­tru zejdźmy do bez­piecznego pomieszczenia na najniższej kondy­gnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z dale­ka od przeszk­lonych drzwi i okien.

3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszys­tkie przed­mio­ty, które mogą zostać por­wane przez wia­tr i stworzyć dodatkowe zagroże­nie.

4. Sprawdźmy zamknię­cie okien i drzwi oraz zabez­pieczmy je skutecznie przed otwar­ciem. Pamię­ta­jmy również, że w cza­sie burzy nie należy pod­chodz­ić do okien.

5. Nie wychodźmy lub wyjeżdża­jmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

6. Wyłączmy urządzenia elek­tryczne i gazowe (zawory, bez­pieczni­ki).

7. Unika­jmy korzys­ta­nia z tele­fonów komórkowych.

Chwilowa bez­pieczne uspoko­je­nie się nawałni­cy i cisza – nie oznacza bez­pieczeńst­wa.

W tere­nie:

O ile to możli­we, wejdźmy jak najszy­b­ciej do najbliższego budynku i tam przeczeka­jmy burzę. Jeśli nie ma takiej możli­woś­ci:

1. Nie zatrzy­mu­jmy się i nie szuka­jmy schronienia pod drze­wa­mi, słu­pa­mi ener­gety­czny­mi (jeżeli linia uleg­nie zer­wa­niu zostaniemy porażeni prą­dem), niesta­bil­ny­mi kon­strukc­ja­mi np. wiaty oraz wszys­tki­mi wysoki­mi ele­men­ta­mi, bo one przy­cią­ga­ją pioruny.

2. Unika­jmy otwartej przestrzeni. Wyko­rzys­ta­jmy jako schronie­nie ist­niejące budowle: most, wiadukt, prze­pusty lub inne stałe kon­strukc­je. Jeżeli nie mamy możli­woś­ci takiego ukrycia się, wyko­rzys­ta­jmy zagłę­bi­enia terenu (rów, głębo­ki dół).

3. Odsuńmy się od met­alowych przed­miotów i ich nie dotyka­jmy.

4. Wyjdźmy naty­ch­mi­ast z wody.

5. Unika­jmy uży­wa­nia tele­fonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojaz­dem:

1. Pamię­ta­jmy o możli­wych sil­nych pod­muchach pod­czas jazdy.

2. Nie zatrzy­mu­jmy się pod drze­wa­mi. Częs­to dochodzi do przyg­niece­nia samo­chodu przez powalone wia­trem konary i drze­wa.

3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie może­my wejść do bez­piecznego budynku, pozostańmy w samo­chodzie.

(pod­staw­ie mate­ri­ałów KG PSP/​ MSW /​ mw,ro)


Close Menu
Close Panel