Paliwo drożeje, a będzie jeszcze drożej!

Na przełomie lip­ca i sierp­nia droże­ją wszys­tkie rodza­je paliw — to pod­wyż­ki śred­nio o 4 grosze na litrze w skali całego kra­ju. Anal­i­ty­cy spodziewa­ją się, że trend zwyżkowy utrzy­ma się w kole­jnym waka­cyjnym tygod­niu.

Reklama

Fot. Pix­abay

Jak zauważa­ją anal­i­ty­cy BM Reflex, ceny wzrosły śred­nio 4 grosze na litrze w skali całego kra­ju. Ben­zy­na bezołowiowa 95 kosz­tu­je śred­nio 4,39 zł/​l, ben­zy­na bezołowiowa 984,73 zł/​l, olej napę­dowy – 4,22 zł/​l, zaś auto­gaz – 1,84 zł/​l.

Reklama

Pod­wyż­ki spowodowały, że ceny paliw wró­ciły do poziomu z połowy czer­w­ca, a jed­nocześnie są ponown­ie wyższe niż przed rok­iem: ben­zyny o 56 gr/​l, diesel o 11 gr/​l, auto­gaz o 23 gr/​l” — napisali spec­jal­iś­ci w coty­god­niowym komen­tarzu.

Jak zauważyli, ceny różnią się w poszczegól­nych rejonach kra­ju. Wyliczyli, że różnice te się­ga­ją od pon­ad 35 groszy na litrze ben­zyny do 37 groszy na litrze ole­ju napę­dowego i 39 groszy na litrze auto­gazu.

Zde­cy­dowanie najwyższe ceny będziemy notować na stac­jach przy dro­gach ekspre­sowych i autostradach, więc szuka­ją­cy tańszego pali­wa przy planowa­niu wyjaz­du na waka­cyjny wypoczynek powin­ni wybrać inne miejsce tankowa­nia” — radzą eksper­ci.

W ich opinii w pier­wszym tygod­niu sierp­nia ben­zy­na 98-oktanowa powin­na kosz­tować śred­nio między 4,65 a 4,76 zł/​l. W przy­pad­ku ben­zyny Pb95 przewidu­ją, że będzie to 4,344,43 zł/​l. W cenach ole­ju napę­dowego również możli­wa jest pew­na zmi­ana; spec­jal­iś­ci oczeku­ją jego ceny w przedziale 4,174,26 zł/​l. Z uwa­gi na ceny w seg­men­cie dostaw, możli­we jest pod­wyższe­nie detal­icznych cen auto­gazu do poziomu 1,821,89 zł/​l.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu