Legendarny polski serwis z multimediami przestaje istnieć!

Każdy pamię­ta go z cza­sów, kiedy inter­net w Polsce był tak naprawdę jeszcze w pow­i­jakach, a z mode­mu gdzie­niegdzie leci­ał jeszcze charak­terysty­czny szum pod­czas wybiera­nia nr 0202122.

Reklama

Fot. wrzu­ta

Z sieci zni­ka wrzuta.pl, która przez wiele lat była pol­skim YouTubem i tak naprawdę wys­tar­towała w podob­nym cza­sie, a więc w 2006 roku. Nieste­ty, licz­ba odsłon drasty­cznie spadła i sze­fos­t­wo jest zmus­zone zamknąć stronę:

Po szczegółowej anal­izie, pod­jęliśmy decyzję o zakończe­niu dzi­ałal­noś­ci naszego ser­wisu z powodów biz­ne­sowych z dniem 31 sierp­nia 2017. Równocześnie przy­pom­i­namy, że zgod­nie z postanowieni­a­mi pkt 18 Reg­u­laminu, ser­wis Wrzuta.pl nie zapew­nia archi­wiz­owa­nia i prze­chowywa­nia plików, komen­tarzy ani jakichkol­wiek innych treś­ci udostęp­nionych w ser­wisie. Dlat­ego już ter­az, zachę­camy do pobra­nia wszys­t­kich mate­ri­ałów, które umieś­cili Państ­wo w ser­wisie Wrzuta.pl. Prosimy pamię­tać, by prze­nieść wszys­tkie niezbędne Państ­wu treś­ci najpóźniej do 31 sierp­nia 2017 roku. Po tym ter­minie, ser­wis przes­tanie funkcjonować” — infor­mu­je Gru­pa WP, która jest właś­ci­cielem ser­wisu.

Reklama

W ser­wisie wrzuta.pl umieszczano muzykę i zdję­cia. W założe­niu strona miała służyć twór­com, ale użytkown­i­cy częs­to umieszcza­li także utwory, które nie należały do nich.

Close Menu
Close Panel