Kierująca fiatem była tak pijana, że nie mogła stanąć na nogi

Dzię­ki naty­ch­mi­as­towej reakcji świad­ka 29-let­nia nietrzeźwa kieru­ją­ca odpowie za swój czyn. Mał­gorza­ta B. mając 3 promile alko­holu w orga­nizmie wsi­adła za kierown­icę swo­jego fia­ta, a następ­nie uderzyła w zaparkowanego opla. Kobi­eta była pijana, aby utrzy­mać się na nogach potrze­bowała pomo­cy polic­jan­tów. Gdy wytrzeźwiała dochodzeniowiec przed­staw­ił jej zarzut karny za jazdę w stanie nietrzeź­woś­ci, za co grozi utra­ta prawa jazdy i kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. 29-lat­ka odpowie również za spowodowanie kolizji dro­gowej. Mał­gorza­ta B. przyz­nała się do zarzu­canego jej czynu i dobrowol­nie pod­dała karze.

Reklama

Fot. Pix­abay

Wszys­tko odbyło się bard­zo dynam­icznie. Zgłasza­ją­ca zaob­ser­wowała kieru­jącą fiatem, która niepewnie porusza­ła się ulicą Rusiecką. Kiedy cofa­jąc uderzyła w zaparkowanego opla, zgłasza­ją­ca postanow­iła zareagować. Pod­biegła do pojaz­du i ze sta­cyj­ki zabrała kluczy­ki. Kieru­ją­ca była otępi­ała. Czuć było od niej sil­ną woń alko­holu. Na miejsce została wezwana Polic­ja.

Zało­ga patrolowa z Targówka bard­zo szy­bko inter­we­niowała. Mundurowi potwierdzili, że kieru­ją­ca fiatem była pijana. Kobi­eta nie była w stanie odpowiedzieć na pyta­nia polic­jan­tów. Mundurowi podtrzymy­wali 29-latkę, aby mogła w ogóle utrzy­mać się na nogach. Mał­gorza­ta B. trafiła na komis­ari­at, gdzie polic­jan­ci sprawdzili jej trzeź­wość. 29-let­nia mieszkan­ka Ząbek miała 3 promile alko­holu w orga­nizmie.

Reklama

Mundurowi zatrzy­mali kobi­etę i ode­brali jej pra­wo jazdy. Gdy wytrzeźwiała dochodzeniowiec przed­staw­ił jej zarzut za kierowanie pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci, za co grozi kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Mał­gorza­ta B. przyz­nała się do zarzu­canego jej czynu i dobrowol­nie pod­dała karze 6 lat zakazu prowadzenia pojazdów kat. B, grzy­wnie w wysokoś­ci 2 tys. zło­tych oraz naw­iązce w wysokoś­ci 5 tys. zło­tych na rzecz pokrzy­wd­zonych w wypad­kach dro­gowych.

Polic­jan­ci apelu­ją do kierow­ców, aby nie wsi­adali za kierown­icę swoich aut po spoży­ciu nawet najm­niejszej iloś­ci alko­holu. Jaz­da na pod­wójnym gazie zaburza zdol­ność do właś­ci­wego postrze­ga­nia rzeczy­wis­toś­ci, co z kolei wpły­wa na pode­j­mowane decyz­je za kierown­icą.

Do osób towarzyszą­cych, pasażerów, świad­ków – o zde­cy­dowaną reakcję w sytu­acji, gdy widz­imy osobę nietrzeźwą wsi­ada­jącą za kierown­icę samo­chodu.

Close Menu