Policja dotarła do zaatakowanej przez Rafalalę dziewczyny. “Następnym razem powybijam Ci zęby”

Komen­da Rejonowa Policji Warsza­wa IV odpowiedzial­na za Wolę i Bemowo prowadzi postępowanie w spraw­ie ataku Rafalali na nas­to­latkę. Jak infor­mu­je “Do Rzeczy”, funkcjonar­iusze dotar­li do pokrzy­wd­zonej.

Reklama

Joachim Brudz­ińs­ki, Min­is­ter Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji poprosił o zbadanie sprawy Komen­dan­ta Głównego Policji.

Funkcjonar­iusze zareagowali bard­zo szy­bko i ziden­ty­fikowali nas­to­latkę z nagra­nia.

Reklama

Jak infor­mu­je “Do Rzeczy” została ona przesłuchana. Miała zez­nać, że zdarze­nie miało dłuższy prze­bieg niż ten zare­je­strowany na wideo opub­likowanym w internecie.

Już po zakończe­niu fil­mu Rafalala miała powiedzieć dziew­czynie, że “następ­nym razem powybi­ja jej zęby”.

Dodatkowo polic­ja ustal­iła, że po nagłośnie­niu sytu­acji przez media, Rafalala miała szukać infor­ma­cji na tem­at nas­to­lat­ki, by ustal­ić jej per­son­a­lia.

Close Menu