Kierowca, który zabił 3 osoby, w tym dwoje dzieci pod Warszawą usłyszał decyzję sądu

Wczo­raj w miejs­cowoś­ci Sitne gm. Jadów, po godzinie 16:00 doszło do trag­icznego w skutkach wypad­ku. 22-let­ni kieru­ją­cy oplem zderzył się z grupą row­erzys­tów. W wyniku tego wypad­ku śmierć poniosły trzy oso­by. Polic­jan­ci po raz kole­jny apelu­ją o szczegól­ną ostrożność na dro­gach.
Wczo­raj po godzinie 16:00 w miejs­cowoś­ci Sitne gm. Jadów doszło do trag­icznego w skutkach wypad­ku.

Reklama

Ze wstęp­nych ustaleń śled­czych wyni­ka, że 22-let­ni kierow­ca opla na łuku dro­gi, z nieustalonych przy­czyn stracił panowanie nad pojaz­dem i zderzył się z jadącą w prze­ci­wną stronę grupą row­erzys­tów. Nieste­ty w wyniku tego wypad­ku śmierć na miejs­cu poniosła 43-let­nia kobi­eta oraz jej 6-let­nie dziecko. 8-let­nia dziew­czyn­ka w stanie ciężkim została prze­trans­portowana lot­niczym pogo­towiem ratunkowym do szpi­ta­la, gdzie następ­nego dnia zmarła. 44-let­ni mężczyz­na w stanie ciężkim został przewieziony do szpi­ta­la. Kierow­ca samo­chodu był trzeźwy.

Reklama

Aktu­al­nie w wołomińskiej komendzie prowad­zone są czyn­noś­ci pod nad­zorem proku­ra­to­ra w celu wyjaśnienia okolicznoś­ci tego trag­icznego w skutkach wypad­ku.

W poniedzi­ałek odbyło się posiedze­nie sądu, który zade­cy­dował o dwu­miesięcznym aresz­cie dla kierow­cy samo­chodu. Spraw­cy grozi do 8 lat więzienia.

Close Menu