Nielegalni imigranci z Afganistanu w ciężarówce wjechali do Polski [WIDEO]

Polic­jan­ci z Jaworz­na znaleźli trzech obcokra­jow­ców, którzy wjechali do Pol­s­ki. Mężczyźni ukryli się w naczepie, w której prze­wożono ele­men­ty armatu­ry łazienkowej z Tur­cji. W związku z pode­jrze­niem, że mężczyźni wjechali na tery­to­ri­um Pol­s­ki niele­gal­nie, zostali oni przekazani strażnikom granicznym z Rudy Śląskiej.

Reklama

W sobot­nie popołud­nie, 14.04.2018 r., na stacji paliw przy autostradzie A4 (Jaworzno-Jeleń), zatrzy­mał się tir, którym kierował 32-let­ni oby­wa­tel Ser­bii. Kierow­ca jadąc z Tur­cji przekroczył granicę Pol­s­ki w Chyżnem i kierował się do Poz­na­nia. Pod­czas pos­to­ju usłyszał odgłosy roz­mowy dob­ie­ga­jące z naczepy. Zde­zori­en­towany mężczyz­na wraz z obsługą stacji wezwał Policję.

Chwilę później na stację paliw przy­jechał pol­i­cyjny patrol. Kierow­ca tira powiedzi­ał funkcjonar­ius­zom, że na naczepie najpraw­dopodob­niej zna­j­du­ją się jakieś oso­by. Mundurowi sprawdzili naczepę – w środ­ku zastali trzech młodych mężczyzn, siedzą­cych między towarem. Żaden z nich nie mówił po pol­sku.

Reklama

Mężczyźni nie mieli przy sobie żad­nych doku­men­tów. Polic­jan­ci udzielili im pomo­cy przedm­e­dy­cznej i wręczyli wodę i posiłek. Następ­nie ustalili, że obcokra­jow­cy pochodzą z Afgan­istanu. W związku z pode­jrze­niem, że mężczyźni wjechali na tery­to­ri­um Pol­s­ki niele­gal­nie, zostali przekazani strażnikom granicznym z Rudy Śląskiej.

Strażni­cy Graniczni ustalili, że zatrzy­mani cud­zoziem­cy mają 17, 18 i 19 lat. Oby­wa­telst­wo i dane osobowe obcokra­jow­ców zostały ustalone pod­czas przesłucha­nia przeprowad­zonego w obec­noś­ci tłu­macza ich języ­ka ojczys­tego.

Komen­dant Placów­ki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął w sto­sunku do cud­zoziem­ców postępowa­nia admin­is­tra­cyjne zmierza­jące do przekaza­nia ich do kra­ju, w którym złożyli pier­wsze wnios­ki o ochronę. Pon­ad­to, dwaj dorośli cud­zoziem­cy usłyszeli zarzu­ty doty­czące przekroczenia grani­cy państ­wowej wbrew przepi­som.

Do cza­su zakończenia postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego obaj pełno­let­ni Afgańczy­cy prze­by­wać będą w strzeżonym ośrod­ku dla cud­zoziem­ców, nato­mi­ast niepełno­let­ni obcokra­jowiec umieszc­zony zostanie w placów­ce opiekuńc­zo – wychowaw­czej.

Close Menu