Dachowanie samochodu Służby Ochrony Państwa. Są ranni!

W godz­i­nach wiec­zornych w powiecie tuchol­skim doszło do zdarzenia dro­gowego z udzi­ałem pojaz­du wspar­cia, należącego do SOP — poin­for­mowała mł. chor. SOP Anna Gdu­la-Bom­ba, Rzecznik SOP. 4 oso­by są ranne.

Reklama

Fot. Służ­ba Ochrony Państ­wa

Do wypad­ku doszło w powiecie Tuchol­skim w woj. kujawsko-pomorskim.

Reklama

Brał w nim udzi­ał pojazd wspar­cia należą­cy do jed­nos­t­ki. Funkcjonar­iusze jechali nim na szkole­nie. Na miejsce udała się polic­ja, która bada jak doszło do dachowa­nia, ustalono, że w zdarze­niu nie brał udzi­ału inny pojazd, a kierow­ca był trzeźwy..

Czterech funkcjonar­iuszy zostało niegroźnie ran­nych. Jeden wyszedł już ze szpi­ta­la, inni opuszczą go w najbliższym cza­sie.

Jak doda­je rzecznik, wszyscy wykonu­ją na co dzień zada­nia anal­i­ty­czne i nie zaj­mu­ją się ochroną osób. Rutynowo w takich przy­pad­kach pojaz­dem kieru­je jeden z uczest­ników podróży, a nie spec­jal­nie dele­gowany kierow­ca.

Close Menu