Z OSTATNIEJ CHWILI: Decyzją sądu Stanisław Gawłowski trafia do aresztu

Sąd postanow­ił, że sekre­tarz gen­er­al­ny PO Stanisław Gawłows­ki trafi do aresz­tu na najbliższe miesiące. Poli­tyk jest oskarżony o przestępst­wa korup­cyjne. Postaw­iono mu pięć zarzutów. Adwokat Gawłowskiego, Roman Gier­tych zapowiedzi­ał apelację.

Reklama

Zarzu­ty postaw­ione posłowie doty­czą cza­sów, kiedy był on wicem­i­nistrem ochrony środowiska w rządzie PO-PSL.

Proku­ratu­ra zarzu­ca mu, że miał przyjąć łapówkę o wartoś­ci co najm­niej 175 tysię­cy zło­tych oraz dwa zegar­ki o wartoś­ci praw­ie 25 tysię­cy zło­tych.

Reklama

Są też inne zarzu­ty. Jeden doty­czy podże­ga­nia do wręczenia korzyś­ci majątkowej w wysokoś­ci co najm­niej 200 tysię­cy zło­tych, dru­gi ujawnienia infor­ma­cji nie­jawnej, a trze­ci doty­czy pla­giatu pra­cy dok­torskiej.

Close Menu