Z OSTATNIEJ CHWILI: Zawaliła się kamienica w Wałbrzychu. Trwa akcja ratunkowa

Zawal­iła się kamieni­ca na uli­cy 1 Maja w Wałbrzy­chu. Kamieni­ca była w trak­cie rozbiór­ki. Praw­dopodob­ną przy­czyną zawale­nia się kamieni­cy były oso­by bez­domne, które mogły się tam zna­j­dować i zbier­ać złom. Obec­nie trwa­ją dzi­ała­nia straży pożarnej, która przeszuku­je gru­zowisko. Na miejs­cu jest także polic­ja, która będzie prowadz­iła dal­sze czyn­noś­ci katas­tro­fy budowlanej.

Reklama

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

Close Menu