Oferował w internecie książeczki zdrowia z “badaniami”

Ofer­ował „in blan­co” książecz­ki zdrowia, a w nich sfałs­zowane wpisy oraz zaświad­czenia lekarskie do celów san­i­tarno-epi­demi­o­log­icznych. Wpadł bo w internecie jego „ofer­tę” namierzył piaseczyńs­ki polic­jant z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią gospo­dar­czą i korupcją. W mieszka­niu 21-lat­ka zabez­piec­zono doku­men­ty świad­czące, że klien­ci pochodzili z całego kra­ju. Przestępst­wo to zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 5.

Reklama

Fot. polic­ja

 

Na trop w tej spraw­ie wpadł jeden z funkcjonar­iuszy piaseczyńskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią gospo­dar­czą i korupcją. Na jed­nym z por­tali inter­ne­towych zaj­mu­ją­cych się pośred­nictwem hand­lowym znalazł ofer­tę zakupu książecz­ki zdrowia z wpisa­mi świad­czą­cy­mi o doko­na­niu stosownych badań lekars­kich. Jed­nak dane pac­jen­ta mógł już wypełnić…..kupujący!

Reklama

Pod­jęte w tej spraw­ie dzi­ała­nia oper­a­cyjne doprowadz­iły do zatrzy­ma­nia na tere­nie Piasecz­na 21-let­niego mieszkań­ca Warsza­wy.

Jak już ustalono młody mężczyz­na pro­ced­erem tym zaj­mował się już od kilku miesię­cy, a za pośred­nictwem Inter­ne­tu szukał chęt­nych do ich zakupu. Pod­czas przeszuka­nia jego miejs­ca zamieszka­nia polic­jan­ci zabez­pieczyli doku­men­ty świad­czące o wysyła­niu na adresy w całym kra­ju książeczek zdrowia ze sfałs­zowany­mi wpisa­mi lekarski­mi oraz zaświad­czeń lekars­kich poświad­cza­ją­cych przeprowadze­nie badań do celów san­i­tarno-epi­demi­o­log­icznych.

Sprawa ma charak­ter roz­wo­jowy. Przestępst­wo, którego dop­uś­cił się młody mężczyz­na zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 5

Close Menu