Policja poszukuje zaginionej Renaty CIECHANOWICZ

Polic­jan­ci KPP w Legionowie poszuku­ją zagin­ionej 42-let­niej Renaty Alek­sandry Ciechanow­icz. Kobi­eta 12 kwiet­nia 2018 roku ok. godz. 20.00 wyszła z domu i do chwili obec­nej nie powró­ciła, ani też nie naw­iąza­ła kon­tak­tu z nikim z blis­kich. Prosimy wszys­t­kich, którzy mają jakiekol­wiek infor­ma­c­je na tem­at miejs­ca poby­tu kobi­ety prezen­towanej na zdję­ciu o naty­ch­mi­as­towy kon­takt z polic­jan­ta­mi z komendy przy ul. Jagiel­lońskiej 26B, tel. (22) 60482-13 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji, a także pod bezpłat­ny­mi numera­mi tele­fonów 112 i 997, ewen­tu­al­nie za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej e-mail: kpp.​legionowo@​ksp.​policja.​gov.​pl.

Reklama

Fot. polic­ja

Funkcjonar­iusze z Komendy Powia­towej Policji w Legionowie  prowadzą poszuki­wa­nia 42-let­niej  Renaty CIECHANOWICZ

Kobi­eta ma ok. 170 cm wzros­tu, śred­niej budowy ciała, włosy koloru ciem­nego do ramion, duże oczy koloru niebieskiego.

Reklama

W dniu zaginię­cia ubrana była w  kurtkę koloru ciem­nozielonego do pasa ze ścią­gaczem i kap­turem. Miała ciemne spod­nie typu jeans oraz buty trekkingowe koloru brą­zowego za kostkę.

Zagin­iona 12 kwiet­nia br. wyszła z domu przy ul. Daliowej i do chwili obec­nej nie wró­ciła, ani też nie naw­iąza­ła kon­tak­tu z bliski­mi.

Prosimy o pomoc wszys­t­kich, którzy mają jakiekol­wiek infor­ma­c­je o miejs­cu poby­tu kobi­ety  prezen­towanej  na zdję­ciu.

Oso­by, które mogą pomóc w odnalezie­niu zagin­ionej pros­zone są o kon­takt z polic­jan­ta­mi komendy przy ul. Jagiel­lońskiej, tel (22) 60348-213  całodobowo lub z najbliższą jed­nos­tką Policji, a także pod bezpłat­ny­mi numera­mi tele­fonów 112 i 997, ewen­tu­al­nie za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej e-mail: kpp.​legionowo@​ksp.​policja.​gov.​pl

jw

Close Menu