Zawalił się dom po wybuchu butli z gazem

Polic­jan­ci z udzi­ałem biegłego przeprowadzili oględziny w miejs­cu zawale­nia się domu. Praw­dopodob­ną przy­czyną zdarzenia był wybuch but­li z gazem. Na szczęś­cie nikt nie zginął.

Reklama

14 kwiet­nia 2018 roku około godziny 2:40 polic­jan­ci zostali powiadomieni, że przy uli­cy Kaz­imierza Wielkiego w Tuszynie doszło do zawale­nia domu jed­norodzin­nego. Na miejs­cu pra­cow­ali straża­cy, którzy prowadzili akcję ratunkową.

Reklama

Z relacji osób, którym o włas­nych siłach udało się opuś­cić gruzy wynikało, że w domu zna­j­dowała się jeszcze 90-let­nia kobi­eta. Pon­ad godzin­na akc­ja zakończyła się sukce­sem. Spod zwałów wydoby­to kobi­etę, która trafiła do szpi­ta­la.

Polic­jan­ci po zakońc­zonej akcji przeprowadzili oględziny z udzi­ałem biegłego z zakre­su pożar­nict­wa. Funkcjonar­iusze przesłuchi­wali również świad­ków. Zgro­mad­zony w spraw­ie mate­ri­ał dowodowy zostanie ter­az przeanal­i­zowany. Poz­woli to na wyjaśnie­nie przy­czyn zdarzenia.

Close Menu