Zawiadomił służby o bombie w centrum miasta

Włocławscy polic­jan­ci po kilkudziesię­ciu min­u­tach zatrzy­mali 49-lat­ka, który powiadomił służ­by o fałszy­wym podłoże­niu bom­by w jed­nym z bloków w cen­trum mias­ta. Nietrzeźwy mężczyz­na mając praw­ie 2 promile alko­holu trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Za takie zachowanie może mu groz­ić nawet do 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Wczo­raj około godziny 17:30 do włocławskiego dyżurnego zadz­woniła oso­ba infor­mu­jąc, że w bloku mieszkalnym przy uli­cy Chopina we Włocławku jest podłożona bom­ba i trze­ba ewakuować wszys­tkie prze­by­wa­jące tam oso­by, a polic­jan­ci mają go szukać. Naty­ch­mi­ast na miejsce zostały wysłane wszys­tkie służ­by ratown­icze, łącznie z polic­jan­ta­mi z rozpoz­na­nia min­er­sko-pirotech­nicznego. Mundurowi przy uży­ciu psa wyszkolonego do odna­jdy­wa­nia takich mate­ri­ałów sprawdzili teren budynku. Nie odnaleźli żad­nych takich mate­ri­ałów.

Równole­gle do tych dzi­ałań polic­jan­ci rozpy­ty­wali oso­by i namierzyli zgłasza­jącego. Już kilka­dziesiąt min­ut później polic­jan­ci zatrzy­mali 49-lat­ka w swoim mieszka­niu na osied­lu Połud­nie we Włocławku i przewieźli do komendy. Po przeprowadze­niu bada­nia na trzeź­wość okaza­ło się, że mężczyz­na ma praw­ie 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Zatrzy­many trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu, gdzie trzeźwieje.

Reklama

Śled­czy prowadzą dal­sze czyn­noś­ci, które mają poz­wolić ustal­ić okolicznoś­ci tego zdarzenia i powód, który skłonił meżczyznę do takiego czynu. Kiedy 49-latek wytrzeźwieje usłyszy od polic­jan­tów zarzut doty­czą­cy fałszy­wego zaw­iadomienia o nie ist­nieją­cym zagroże­niu, które spowodowało pod­ję­cie dzi­ałań przez służ­by ratown­icze.

Za tak nieod­powiedzialne zachowanie włocław­ian­i­nowi może groz­ić nawet do 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Close Menu