Policyjny pościg za poszukiwanym mężczyzną. Padły strzały

Wierus­zows­cy krymi­nal­ni zatrzy­mali mężczyznę poszuki­wanego cztere­ma lis­ta­mi gończy­mi wydany­mi przez Sąd Rejonowy w Wielu­niu. Mężczyz­na jest pode­jrzany o liczne kradzieże w powiecie wierus­zowskim. Przez rok ukry­wał się w różnych miejs­cach, wpadł w Osieku.

Reklama

 

Polic­jan­ci z wierus­zowskiej komendy policji sprawdza­ją każdą infor­ma­cję doty­czącą osób poszuki­wanych. 11 kwiet­nia br. dzię­ki bard­zo dobrej zna­jo­moś­ci terenu oraz środowiska przestępczego, wierus­zows­cy stróże prawa zatrzy­mali 29-let­niego mężczyznę poszuki­wanego cztere­ma lis­ta­mi gończy­mi przez Sąd Rejonowy w Wielu­niu.

Przestęp­ca od praw­ie roku ukry­wał się przed Policją w różnych miejs­cach. Wzmożone dzi­ała­nia krymi­nal­nych spraw­iły, że 29-latek został namier­zony i zatrzy­many na tere­nie pry­wat­nej pos­esji w Osieku w powiecie wierus­zowskim, gdzie pra­cow­ał dory­w­c­zo. Na widok polic­jan­tów mężczyz­na był bard­zo zaskoc­zony, zachowywał się agresy­wnie, po czym pod­jął ucieczkę w kierunku pob­liskiego lasu. 29-latek od ubiegłego roku nie zmienił swo­jego wyglą­du. Wierus­zows­cy polic­jan­ci naty­ch­mi­ast rozpoz­nali poszuki­wanego i ruszyli za mężczyzną w poś­cig pieszy.

Reklama

Poszuki­wany ucieka­jąc wywracał za sobą przy­pad­kowe przed­mio­ty, aby utrud­nić poś­cig. Wierus­zows­cy stróże prawa mieli infor­ma­c­je, że przestęp­ca przy­go­tował i ukrył w lesie pojazd, którym miał zami­ar kon­tyn­uować ucieczkę. Nie mogli do tego dop­uś­cić. W celu skutecznego zatrzy­ma­nia poszuki­wanego w trak­cie poś­cigu, krymi­nal­ni odd­ali dwa strza­ły ostrze­gaw­cze z broni służbowej. To ostudz­iło zapędy 29-lat­ka, który po zatrzy­ma­niu nie krył swo­jego zaskoczenia i zden­er­wowa­nia.

Został doprowad­zony do Komendy Powia­towej Policji w Wierus­zowie. Zatrzy­many usłyszał również zarzut kradzieży volk­swa­ge­na gol­fa do której doszło 22 mar­ca 2018 roku z terenu pry­wat­nej pos­esji w Osieku w powiecie wierus­zowskim. Wartość skradzionego i odzyskanego pojaz­du osza­cow­ano na 6 tys. zł.

Za przestępst­wo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Postępowanie w tej spraw­ie pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej w Wielu­niu prowadzą polic­jan­ci z Komendy Powia­towej Policji w Wierus­zowie. Po czyn­noś­ci­ach 29-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odby­wa karę 4 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci za wcześniejsze przestępst­wa.

Close Menu