Firma z USA wszczepia chipy swoim pracownikom!

Brz­mi, jak tytuł z fil­mu Sci­ence Fic­tion, ale to się dzieje! Fir­ma Three Square Mar­ket, która pro­duku­je automaty do sprzedaży napo­jów i przekąsek będzie wszczepi­ała chipy swoim pra­cown­ikom.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Fir­ma twierdzi, że jej pra­cown­i­cy noto­rycznie gubią kar­ty dostępowe. Dlat­ego też zain­west­owała w mikrochip RFID. To wielkoś­ci ziarn­ka ryżu urządze­nie wszczepi­ać się będzie pod skórę. Chęć sko­rzys­ta­nia z ofer­ty wyraz­iło aż 50 z 85 pra­cown­ików.

Reklama

Sze­fos­t­wo przekonu­je, że urządze­nie nie ma innej funkcji niż tylko dostęp do firmy i wszczepia się je między kciuk, a palec wskazu­ją­cy. Imple­men­tac­ja odby­wa się za pomocą spec­jal­nego urządzenia i nie jest bolesna, a wyję­cie podob­no przy­pom­i­na wyciąg­niecie drza­z­gi.

 

Close Menu