Śmiertelnie potrącił dwie nastolatki. Był pod wpływem narkotyków

Mężczyz­na kieru­jąc audi potrą­cił dwie nas­to­lat­ki jadące na rolkach. Nieste­ty w wyniku ponie­sionych obrażeń obie zginęły. Spraw­ca w chwili zdarzenia był pod wpły­wem środ­ków odurza­ją­cych.

Reklama

Fot. Polic­ja

Do wypad­ku dro­gowego doszło na drodze powia­towej w miejs­cowoś­ci Łąko­rz na tere­nie gminy Bisku­piec. Z ustaleń polic­jan­tów pracu­ją­cych na miejs­cu zdarzenia wyni­ka, że kieru­ją­cy osobowym audi na prostym odcinku dro­gi potrą­cił dwie nas­to­let­nie dziew­czyn­ki jadące na rolkach.

Reklama

Pomi­mo przeprowad­zonej akcji ratunkowej jed­na z 15-latek zmarła na miejs­cu zdarzenia, dru­ga została stamtąd zabrana karetką pogo­towia, by następ­nie trafić na pokład helikoptera Lot­niczego Pogo­towa­nia Ratunkowego i w kon­sek­wencji do szpi­ta­la — nieste­ty pomi­mo cały czas trwa­jącej rean­i­macji nas­to­lat­ka zmarła w trak­cie trans­portu.

Funkcjonar­iusze pra­cow­ali na miejs­cu pod nad­zorem proku­ra­to­ra. Przesłuchi­wali świad­ków, wykony­wali oględziny miejs­ca zdarzenia, pojaz­du oraz zabez­piecza­li śla­dy.

Polic­jan­ci na miejs­cu wypad­ku zatrzy­mali kierow­cę audi. Mężczyz­na został przewieziony do komendy, gdzie został pod­dany bada­niu na zawartość alko­holu w orga­nizmie. Przeprowad­zone badanie wykaza­ło, że by trzeźwy. Wstęp­ne bada­nia moczu wykaza­ły jed­nak, że 28-latek mógł zna­j­dować się pod wpły­wem środ­ków psy­choak­ty­wnych. Pobra­no od niego krew celem dokład­nej anal­izy.

Zebrany w tej spraw­ie mate­ri­ał dowodowy poz­wolił na postaw­ie­nie 28-latkowi zarzutów spowodowa­nia wypad­ku ze skutkiem śmiertel­nym zna­j­du­jąc się pod wpły­wem środ­ków odurza­ją­cych oraz prowadzenia pojaz­du mechan­icznego pod wpły­wem tych środ­ków.

Dziś Sąd Rejonowy w Nowym Mieś­cie Lubawskim na wniosek polic­jan­tów i proku­ra­to­ra zas­tosował wobec mieszkań­ca gminy Bisku­piec tym­cza­sowy areszt w wymi­arze 3 miesię­cy.

Close Menu