Rozwiesił nagie zdjęcia na mieście, a na nich… nieletnia dziewczynka podpisana imieniem i nazwiskiem!

Polic­jan­ci z Jaworz­na prowadzą postępowanie w spraw­ie rozpowszech­ni­a­nia intym­nych zdjęć w przestrzeni pub­licznej. Do tego czynu doszło poprzez umieszcze­nie na tabl­i­cy ogłoszeń w cen­trum mias­ta obscenicznych fotografii. Moment ten zare­je­strowały kamery. Dzisi­aj polic­jan­ci ustalili spraw­cę, którym okazał się 15-let­ni chłopak. O jego dal­szym losie zde­cy­du­je sąd rodzin­ny, gdzie trafią mate­ri­ały w tej spraw­ie.

Reklama

Fot. Polic­ja

Polic­jan­ci z Zespołu do spraw Nielet­nich i Patologii jaworznick­iej komendy policji wyjaś­ni­a­ją wszys­tkie okolicznoś­ci zdarzenia, jakie miało miejsce wczo­raj w cen­trum mias­ta. Niez­nana wów­czas oso­ba zaw­iesiła na tabl­i­cy ogłoszeń przy uli­cy Mick­iewicza pornograficzne zdję­cia wraz z fotografią nielet­niej dziew­czyn­ki, pod­pisu­jąc je jej imie­niem i nazwiskiem.

Reklama

Od wczo­raj polic­jan­ci pod­jęli szereg dzi­ałań, zmierza­ją­cych do ustal­e­nia i zatrzy­ma­nia spraw­cy. W tej spraw­ie przeprowad­zono roz­mowę z pokrzy­wd­zoną dziew­czyną oraz jej matką. Dzi­ała­nia mundurowych doprowadz­iły ostetecznie do ustal­e­nia tożsamoś­ci oso­by, która umieś­ciła zdję­cia na tabl­i­cy ogłoszeń.

Obec­nie zaj­mu­ją­cy się tą sprawą polic­jan­ci opra­cowu­ją wniosek do Sądu Rejonowego w Jaworznie o zas­tosowanie środ­ków wychowaw­czych wobec 15-let­niego chłop­ca, który dop­uś­cił się tego czynu.

Close Menu