Wielki arsenał broni w domu. Zatrzymano osobę podejrzewaną o handel

21 jed­nos­tek broni, niemal 2,4 tysią­ca sztuk amu­nicji różnego kali­bru, mate­ri­ały wybu­chowe oraz ele­men­ty broni zostały zabez­piec­zone przez polic­jan­tów z CBŚP z Olsz­ty­na. Do sprawy zatrzy­mano dwóch mieszkańców Mazowsza. Śledzt­wo nad­zorowane jest przez Pod­las­ki Wydzi­ał Proku­ratu­ry Kra­jowej w Białym­stoku.

Reklama

Polic­jan­ci z Zarzą­du w Olsz­tynie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji, pod nad­zorem Pod­lask­iego Wydzi­ału Zamiejs­cowego Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji Proku­ratu­ry Kra­jowej w Białym­stoku, prowadzą sprawę doty­czącą niele­gal­nego hand­lu bronią pal­ną.

Reklama

Z ich ustaleń wynikało, że dwaj mieszkań­cy wojew­ództ­wa mazowieck­iego mogą brać udzi­ał w tym pro­ced­erze.

Dzi­ała­nia zostały przeprowad­zone pod koniec mar­ca w Warsza­w­ie i na półno­cy Mazowsza. Pod­czas akcji polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji z Zarzą­du w Olsz­tynie zabez­pieczyli 21 jed­nos­tek broni, niemal 2,4 tysią­ca sztuk amu­nicji różnego kali­bru, ok. kilo­gram prochu, zapal­nik, a także kil­ka ele­men­tów skład­owych broni.

Do sprawy polic­jan­ci CBŚP zatrzy­mali dwóch mężczyzn, w wieku 52 i 60 lat. Starszy z nich usłyszał zarzut niele­gal­nego posi­ada­nia broni, a 52-latkowi przed­staw­iono zarzut niele­gal­nego hand­lu bronią oraz mate­ri­ała­mi wybu­chowy­mi. Ten pode­jrzany został tym­cza­sowo aresz­towany na trzy miesiące przez Sąd Rejonowy w Białym­stoku.

Close Menu