Atak na siedzibę YouTube’a. Uzbrojona kobieta nie żyje

Jak już infor­mowal­iśmy wczo­raj w Sam Bruno w Kali­fornii doszło do ataku na siedz­ibę YouTube’a. Mamy więcej szczegółów na tem­at zdarzenia. Okaza­ło się, że napast­nikiem była kobi­eta, która raniła kil­ka osób, w tym jed­ną ciężko. Na koniec popełniła samobójst­wo.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Sytu­ac­ja była bard­zo chao­ty­cz­na. Po przy­by­ciu na miejsce polic­jan­ci zobaczyli jed­ną ran­na osobę. Kil­ka min­ut później znaleziono kole­jną, która miała ranę postrza­łową. W okolicznym barze również zna­j­dowało się jeszcze dwo­je ran­nych” — relacjonował szef policji w San Bruno Ed Bar­beri­ni pod­czas kon­fer­encji pra­sowej.

Reklama

Dodał, że znaziono również ciało napast­ni­ka. Była to kobi­eta, która najpraw­dopodob­niej sama się zas­trzeliła.

CNN poda­je, że kobi­eta, któa dop­uś­ciła się tego czynu była Nasim Agh­dam, początku­ją­ca youtu­ber­ka, która określała sama siebie, jako wegan­ka, kul­tu­rys­t­ka i akty­wist­ka na rzecz ochrony praw zwierząt. Jak powiedzi­ał jej ojciec w wypowiedzi dla Bay Area News Group, zarzu­cała YouTubowi, że ten przes­tał płacić za jej wideo. To pokłosie ostat­nich decyzji. YouTube wstrzy­mał możli­wość otrzymy­wa­nia wyna­grodzenia dla początku­ją­cych youtu­berów do momen­tu w którym osiągną oni pewien pułap osób sub­skry­bu­ją­cych kanał.

Naj­ciężej ran­ny jest 36-let­ni mężczyz­na mężczyz­na, który prze­by­wa w szpi­talu w stanie kry­ty­cznym.

Close Menu