Zatrzymują kierowce, otwiera bagażnik, a tam… człowiek! Okazało się, że…

Kielec­cy polic­jan­ci zatrzy­mali 20-let­niego kierow­cę hondy, który w swoim samo­chodzie znalazł miejsce dla szóstego pasażera w bagażniku. Kierow­ca został ukarany man­datem karnym, a na jego kon­to dolic­zony został 1 punkt karny. Kon­trolę nagrała kam­era pol­i­cyjnego wideo rejes­tra­to­ra.

Reklama

 

W Wiel­ki Piątek polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego Komendy Miejskiej Policji w Kiel­cach na ul. Biało­gońskiej zatrzy­mali do kon­troli osobową hondę. Samochód wzbudz­ił pode­jrzenia polic­jan­tów, ponieważ niemal tarł pod­woziem o asfalt.

W trak­cie kon­troli okaza­ło się, że w samo­chodzie oprócz kierow­cy zna­j­dowało się 4 pasażerów. Kierow­ca został prze­badany na zawartość alko­holu i narko­tyków z wynikiem negaty­wnym. Gdy funkcjonar­iusze poprosili o otworze­nie bagażni­ka pojaz­du okaza­ło się, dlaczego 20-latek tak ner­wowo zachowywał się pod­czas kon­troli. W środ­ku leżał 19-latek, który jako 5 pasażer był zaskoc­zony widok­iem polic­jan­tów.

Reklama

20- latek został ukarany 300 zło­towym man­datem karnym, a na jego kon­to dolic­zony został 1 punkt karny. 19- latek z kolei podróż do domu musi­ał kon­tyn­uować pies­zo.

Close Menu