Uwaga na ten produkt z Lidla! Ryzyko pożaru i eksplozji!

Lidl opub­likował na swo­jej stron­ie ważną infor­ma­cję o wadli­wym pro­duk­cie. Okaza­ło się, że uży­wanie maszyn­ki do strzyże­nia włosów i brody Sil­cer­crest grozi pożarem i eksplozją.

Reklama

Fot. Lidl

 

Soest, 23. mar­ca 2018 roku. Fir­ma TARGA GmbH w trosce o bez­pieczeńst­wo kon­sumen­tów wyco­fu­je obec­nie z rynku pro­dukt „Maszyn­ka do strzyże­nia włosów i brody z komorą próżniową SHBV 800 A1“ mar­ki „Sil­ver­crest“ o numerze 290952 (patrz tablicz­ka znamionowa na spodzie urządzenia)” — infor­mu­je dyskont.

Reklama

Z uwa­gi na błąd pro­duk­cyjny, w przy­pad­ku poje­dynczych urządzeń nie moż­na wyk­luczyć praw­dopodobieńst­wa wys­tąpi­enia pożaru i eksplozji pod­czas ład­owa­nia lub dal­szego korzys­ta­nia z nich. W związku z tym fir­ma TARGA GmbH prosi wszys­t­kich klien­tów o zas­tosowanie się do niniejszego wyco­fa­nia i zaniechanie dal­szego użytkowa­nia urządzenia” — ostrze­ga Lidl.

Lidl prosi o zwrot wszys­t­kich wadli­wych pro­duk­tów. Aby to zro­bić, nie trze­ba posi­adać paragonu.

Close Menu