Z OSTATNIEJ CHWILI: 4 polskich dyplomatów wydalonych z Rosji

Ros­ja zapowiedzi­ała odwet wobec kra­jów, które w geś­cie sol­i­darnoś­ci z Wielką Bry­tanią zjed­noczyły się i wspól­nie wydal­iły kilku rosyjs­kich dyplo­matów. Wszys­tko jest wynikiem otru­cia Skriprala w Wielkiej Bry­tanii.

Reklama

MSZ poin­for­mowało, że Ros­ja wydali 4 pol­s­kich dyplo­matów.

Zgod­nie ze zwycza­jem nie podano do pub­licznej wiado­moś­ci o jakich dyplo­matów chodzi.

Reklama

Close Menu