Fałszywy policjant pokazywał pornografię dzieciom

Polic­jan­ci z For­donu zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzanego o prezen­towanie mało­let­nim treś­ci pornograficznych. Mężczyz­na podawał się za funkcjonar­iusza. Wpadł w ręce patrolu. Do sprawy został zabez­piec­zony jego tele­fon. Ter­az za swo­je postępowanie będzie odpowiadać przed sadem.

Reklama

Fot. KWP w Byd­goszczy

Wczo­raj, 27 mar­ca br. po połud­niu dyżurny z for­dońskiego komis­ariatu otrzy­mał infor­ma­cję o mężczyźnie, który miał zaczepi­ać dzieci. Z relacji zgłasza­jącego wynikało, że pokazy­wał mało­let­nim treś­ci pornograficzne w tele­fonie. Na miejsce naty­ch­mi­ast został skierowany patrol Policji.

Reklama

Tam funkcjonar­iusze skon­trolowali pob­liskie ulice. W między­cza­sie mundurowi otrzy­mali kole­jne zgłosze­nie z jed­nej ze szkół. Polic­jan­ci ustalili rysopis i sposób dzi­ała­nia spraw­cy. Mężczyz­na miał przed­staw­iać się za funkcjonar­iusza.

Chwilę później wpadł w ręce patrolu. Polic­jan­ci zauważyli go na jed­nej z for­dońs­kich ulic. Mężczyz­na na widok mundurowych zaczął zachowywać się ner­wowo. 32-latek został wyle­gi­t­y­mowany i zatrzy­many. Funkcjonar­iusze zabez­pieczyli jego tele­fon. Pon­ad­to, znaleźli przy nim legi­t­y­mację pra­cown­i­ka ochrony.

Zatrzy­many został dowieziony do komis­ariatu w For­donie. Badanie trzeź­woś­ci wykaza­ło, że ma pon­ad pół promi­la alko­holu w orga­nizmie. 32-latek trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu.

Dzisi­aj, 28 mar­ca br. for­dońs­cy śled­czy na pod­staw­ie zgro­mad­zonego mate­ri­ału dowodowego przed­staw­ili mu zarzut prezen­towa­nia mało­let­nim poniżej lat 15 treś­ci pornograficznych oraz podawa­nia się za funkcjonar­iusza pub­licznego. Za te przestępst­wa grozi do 3 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Źródło: KWP w Byd­goszczy

Close Menu