Przemycili 15 ton marihuany i sprzedali 300 kg amfetaminy. Ogromny cios w przestępczość narkotykową

Polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji oraz funkcjonar­iusze Karpack­iego Odd­zi­ału Straży Granicznej, pod nad­zorem Proku­ratu­ry Kra­jowej i przy wspar­ciu EUROPOL-u roz­bili grupę przestępczą zaj­mu­jącą się pro­dukcją, prze­mytem narko­tyków i ich dys­try­bucją na tere­nie Pol­s­ki.

Reklama

Fot. CBŚP

 

Śledzt­wo doty­czące zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej trud­niącej się prze­mytem, pro­dukcją i sprzedażą narko­tyków, prowad­zone jest wspól­nie przez polic­jan­tów z Zarzą­du w Krakowie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji i funkcjonar­iuszy Karpack­iego Odd­zi­ału Straży Granicznej w Nowym Sączu, pod nad­zorem Małopol­skiego Wydzi­ału Zamiejs­cowego Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji w Krakowie.

Reklama

Z ustaleń śled­czych wyni­ka, że zor­ga­ni­zowana gru­pa mogła dzi­ałać od 2015 roku. Wszys­tko wskazu­je na to, że z Europy Zachod­niej do Pol­s­ki prze­my­cana była mar­i­hua­na, która następ­nie trafi­ała do odbior­ców na tere­nie Małopol­s­ki i Śląs­ka. W kra­ju pro­dukowano narko­ty­ki syn­te­ty­czne, a następ­nie wywożono je na zachód Europy. Śled­czy ustalili także, że członkowie grupy mają pow­iąza­nia ze środowiskiem krakows­kich pseudok­ibiców. Z zebranego mate­ri­ału dowodowego wyni­ka, że członkowie grupy mogli dokon­ać co najm­niej 150 wewnątrzwspól­no­towych transakcji narko­tykowych, w wyniku których do Pol­s­ki trafiło 15 ton mar­i­huany. Gru­pa dodatkowo trud­niła się pro­dukcją i dys­try­bucją amfe­t­a­miny. Sza­cu­je się, że wprowadz­iła na pol­s­ki rynek pon­ad 300 kg „białego proszku”.

Pier­wsze dzi­ała­nia przeprowad­zono w lipcu 2017 roku, kiedy to zatrzy­mano na gorą­cym uczynku trzech pode­jrzanych o prze­myt środ­ków odurza­ją­cych z Niemiec do Pol­s­ki. Zabez­piec­zono wów­czas 123 kg mar­i­huany oraz inne narko­ty­ki, warte pon­ad 3,5 mln zł.

Prowad­zone pod nad­zorem proku­ra­to­ra przez funkcjonar­iuszy Karpack­iego Odd­zi­ału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz z Zarzą­du w Krakowie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji czyn­noś­ci, dały pod­stawę do przeprowadzenia kole­jnych czyn­noś­ci pro­ce­sowych. Funkcjonar­iusze jed­nocześnie wes­zli do sied­miu obiek­tów na tere­nie Krakowa oraz miejs­cowoś­ci pob­lis­kich. W trak­cie przeszukań znaleziono i zabez­piec­zono: maczety, kom­put­ery, lap­topy, tele­fony komórkowe oraz różnego rodza­ju doku­men­ty. Zatrzy­mano także 14 nowych pode­jrzanym. Usłyszeli oni zarzu­ty m.in. kierowa­nia i udzi­ału w dwóch zor­ga­ni­zowanych gru­pach przestępczych, prze­my­tu 15 ton mar­i­huany oraz wypro­dukowa­nia nie mniej niż 300 kilo­gramów amfe­t­a­miny oraz udzi­ału w obro­cie ww. środ­ka­mi odurza­ją­cy­mi i sub­stanc­ja­mi psy­chotropowy­mi. Zatrzy­mane oso­by zostały tym­cza­sowo aresz­towane, pon­ad­to trzy kole­jne oso­by są aktu­al­nie poszuki­wane lis­ta­mi gończy­mi.

Czarnorynkowa wartość prze­my­conych na teren Pol­s­ki 15 ton mar­i­huany sza­cow­ana jest na kwotę 250 mil­ionów zł (cena sprzedaży hur­towej) lub 440 mil­ionów zł (cena sprzedaży detal­icznej). Nato­mi­ast czarnorynkowa wartość wypro­dukowanej i wprowad­zonej do obro­tu amfe­t­a­miny sza­cow­ana jest na kwotę 3 mil­ionów zł (cena sprzedaży hur­towej) lub 9 mil­ionów zł (cena sprzedaży detal­icznej).

Łącznie w tej spraw­ie zatrzy­mano 17 osób i zabez­piec­zono 200 kg mar­i­huany. Na poczet przyszłych kar śled­czy zabez­pieczyli mie­nie ruchome i nieru­chome oraz pieniądze w różnej walu­cie, o łącznej wartoś­ci przekracza­jącej mil­ion zło­tych.

Okolicznoś­ci dzi­ała­nia zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej nadal są wyjaś­ni­ane przez funkcjonar­iuszy Karpack­iego Odd­zi­ału Straży Granicznej w Nowym Sączu i polic­jan­tów Zarzą­du w Krakowie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji pod nad­zorem Małopol­skiego Wydzi­ału Zamiejs­cowego Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji w Krakowie.

Close Menu