Zarzuty za brutalne zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów

Polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji zatrzy­mali, a Proku­ratu­ra Okrę­gowa w Krakowie postaw­iła trzem mężczyznom zarzu­ty zabójst­wa byłego pre­miera PRL Pio­tra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Dwaj pode­jrzani przyz­nali się do winy. Ustal­e­nie pode­jrzanych o zbrod­nię, doko­nanej latem 1992 roku w domu małżeńst­wa Jaroszewiczów w warsza­wskim Aninie, to efekt pra­cy proku­ra­torów i polic­jan­tów.

Reklama

Pode­jrzani to członkowie tzw. gan­gu karateków, który w lat­ach 199395 dokon­ał kilkudziesię­ciu wyjątkowo bru­tal­nych napadów rabunkowych w całej Polsce. Wiary­god­ność ich wyjaśnień potwierdz­iły przeprowad­zone z udzi­ałem jed­nego z pode­jrzanych czyn­noś­ci na miejs­cu zbrod­ni.

Reklama

W toku śledzt­wa w spraw­ie zabójst­wa małżeńst­wa Jaroszewiczów doko­nano szeregu czyn­noś­ci dowodowych. Anal­i­zowano także inne postępowa­nia prowad­zone przez proku­raturę, w których sposób dzi­ała­nia spraw­ców był podob­ny, jak w przy­pad­ku zabójst­wa byłego pre­miera PRL i jego żony sprzed 26 lat.

Dzię­ki inten­sy­wnej pra­cy proku­ra­torów i polic­jan­tów CBŚP ustalono, że napadu rabunkowego na dom małżeńst­wa Jaroszewiczów w Aninie mogli dokon­ać: Dar­iusz S., Marcin B. oraz Robert S.

Trzej pode­jrzani znali się z sekcji karate AZS, dzi­ała­jącej przy dawnej Wyższej Szkole Inżynier­skiej w Radomiu. Od czer­w­ca 1993 roku do grud­nia 1994 roku dzi­ałali w ramach zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej, nazwanej przez media “gang­iem karateków” i pow­iązanej z mafią pruszkowską. Po rozbi­ciu grupy jej członkowie zostali skazani na dłu­go­let­nie wyro­ki więzienia.

Pode­jrzany Dar­iusz S. został doprowad­zony do proku­ratu­ry z aresz­tu śled­czego, w którym prze­by­wa w związku z innym postępowaniem, a Robert S. – z zakładu karnego, gdzie również prze­by­wał w związku z inną sprawą. Trze­ci pode­jrzany, Marcin B. został zatrzy­many przez Cen­tralne Biuro Śled­cze Policji na polece­nie proku­ra­to­ra w min­iony poniedzi­ałek, 12 mar­ca 2018 roku.

Wszyscy trzej usłyszeli zarzu­ty doko­na­nia zabójst­wa i rozbo­ju. Zarzu­cane im przestępst­wa zagrożone są karą co najm­niej 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

W sto­sunku do dwóch pode­jrzanych proku­ratu­ra wys­tąpiła do sądu o zas­tosowanie aresz­tu tym­cza­sowego. Jeden z pode­jrzanych jest już tym­cza­sowo aresz­towany w tej spraw­ie.

W min­ionym roku do rozwiąza­nia sprawy uprowadzenia Komen­dant Główny Policji powołał spec­jal­ną grupę, pod kierown­ictwem CBŚP, w skład której wchodzili polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji i Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie.

Close Menu