Kraków: Tymczasowy areszt dla 4 sprawców rozboju na Portugalczyku

Polic­jan­ci ustalili i zatrzy­mali spraw­ców rozbo­ju w ciągu kilku godzin. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śród­mieś­cia zas­tosował wobec  pode­jrzanych o doko­nanie napadu rabunkowego na oby­wa­telu Por­tu­galii środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia na okres trzech miesię­cy.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do zdarzenia doszło na początku mar­ca br. w godz­i­nach noc­nych w rejonie jed­nej z krakows­kich galerii hand­lowych. Według ustaleń śled­czych, 37-let­ni pokrzy­wd­zony został zaczepi­ony przez czteroosobową grupę kobi­et i mężczyzn w wieku 3237 l. Oso­by te  namówiły go na zakup, a następ­nie wspólne spoży­wanie alko­holu, a gdy poszkodowany był już moc­no nietrzeźwy, zaatakowały go. Napast­ni­cy najpierw rozpylili w kierunku ofi­ary gaz pieprzowy, po czym zaczęli mu zadawać ciosy, uderza­jąc i kopiąc po całym ciele. Gdy potur­bowany i bezbron­ny leżał na zie­mi,  spraw­cy ukradli mu pieniądze w kwocie 1000 zł oraz smart­fon.

Reklama

Funkcjonar­iusze z Komis­ariatu I Policji w Krakowie niezwłocznie pod­jęli szereg wielok­ierunk­owych dzi­ałań mają­cych na celu wyty­powanie spraw­ców przestępst­wa oraz odzyskanie skradzionego mienia. W wyniku sprawnie i skutecznie przeprowad­zonych czyn­noś­ci pole­ga­ją­cych m.in. na przesłucha­niu świad­ków, przegląd­nię­ciu zapisów mon­i­toringu, już kil­ka godzin po zdarze­niu, napast­ni­cy zostali zatrzy­mani. W toku dal­szych ustaleń, w ręce stróżów prawa wpadł również mężczyz­na, który pomógł agre­sorom w napadzie, udostęp­ni­a­jąc im gaz pieprzowy oraz 37-let­ni krakowian­in, które­mu członkowie sza­j­ki przekaza­li skradziony Por­tu­gal­czykowi tele­fon.

Śled­czy przed­staw­ili 4 osobom zarzut udzi­ału w rozbo­ju (jed­na odpowie za przestępst­wo w warunk­ach recy­dy­wy), a kole­jne 2 oso­by odpowiedzą za pomoc­nict­wo w doko­na­niu napadu i paserst­wo.

Close Menu
Close Panel