Zaginął nastoletni Marek Mariusz Picheta

13 lutego 2018 r. w miejs­cowoś­ci Skaw­ina (woj. małopol­skie) zag­inął Marek Mar­iusz Picheta.  Ma 175 cm wzros­tu i zielone oczy. W dniu zaginię­cia miał 19 lat.

Reklama

Fot. Fun­dac­ja ITAKA

Ubiór w dniu zaginię­cia: grana­towa kurt­ka z kap­turem, szare spod­nie dresowe, szare sportowe buty. Ktokol­wiek widzi­ał zagin­ionego lub ma jakiekol­wiek infor­ma­c­je o jego losie, pros­zony jest o kon­takt z Fun­dacją ITAKA — Cen­trum
Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych pod numerem 22 654 70 70.
Moż­na również napisać w tej spraw­ie do ITAKI:
itaka@​zaginieni.​pl. Naszym infor­ma­torom gwaran­tu­je­my dyskrecję.

Close Menu
Close Panel