Pijani, bez uprawnień, bez wyobraźni. Przegląd najgorszych kierowców

Nie ważne czy nietrzeźwi kierow­cy będą jechać na dwóch kółkach, czy na czterech, polic­jan­ci mają zero tol­er­ancji dla promili za kierown­icą. Przekon­ali się o tym zarówno row­erzyś­ci i motorow­erzyś­ci, jak i pozostali kierow­cy, wobec których inter­we­niowali warmińsko-mazurscy polic­jan­ci w min­iony week­end na dro­gach regionu.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Dzi­ał­dowo: Nietrzeźwy wpadł autem do rowu

Reklama

W sobot­ni (10.03.2018) poranek tuż po godz. 6:30 w miejs­cowoś­ci Wyso­ka dzi­ał­dows­ki polic­jant jadą­cy na służbę do Posterunku Policji w Ryb­nie, zauważył leżą­cy w przy­drożnym rowie samochód o czym naty­ch­mi­ast powiadomił ofi­cera dyżurnego jed­nos­t­ki. Polic­jan­ci w samo­chodzie Alfa Romeo zastali siedzącego nietrzeźwego kierow­cę, który jak wstęp­nie ustalili funkcjonar­iusze pracu­ją­cy na miejs­cu tego zdarzenia, jadąc autem najpraw­dopodob­niej nie dos­tosował pręd­koś­ci do warunk­ów panu­ją­cych na drodze i wjechał do rowu. Badanie stanu trzeź­woś­ci 39-lat­ka wykaza­ło pon­ad 1,5 promi­la alko­holu w jego orga­nizmie. Mieszkań­cowi powiatu mławskiego polic­jan­ci zatrzy­mali pra­wo jazdy. Po wytrzeźwie­niu mężczyz­na usłyszał zarzut prowadzenia pojaz­du w stanie nietrzeź­woś­ci i spowodowa­nia kolizji. Grozi mu kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Elbląg: 1/​650

Polic­jan­ci z elbląskiego ruchu dro­gowego przeprowadzili w min­iony week­end pon­ad 650 badań trzeź­woś­ci kieru­ją­cych. Na szczęś­cie tylko jeden z nich okazał się pijany. 33-let­ni mieszkaniec gminy Miłomłyn został zatrzy­many na trasie S7 w okol­i­cy Pasłę­ka. Jechał volk­swa­gen­em golfem mając 2,2 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Okaza­ło się także, że wcześniej był już zatrzymy­wany za jazdę „na pod­wójnym gazie”. Grozi mu 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci i doży­wot­ni zakaz prowadzenia pojazdów mechan­icznych.

Ełk: Pijany, bez uprawnień, prze­woz­ił za dużo pasażerów

Ełc­cy dziel­ni­cowi w min­iony week­end pod­czas patrolowa­nia rejonu służbowego zauważyli kierow­cę, którego niejed­noz­naczne zachowanie na drodze wzbudz­iło ich pode­jrzenia. Po zatrzy­ma­niu kierow­cy do kon­troli okaza­ło się, że jest on odpowiedzial­ny za szereg niepraw­idłowoś­ci. 42-latek prze­woz­ił w swoim audi o jed­ną osobę za dużo, nikt w pojeździe nie miał zapię­tych pasów bez­pieczeńst­wa. Pon­ad­to badanie stanu trzeź­woś­ci wykaza­ło, że mężczyz­na podróżu­je, mając blisko 3 promile alko­holu w orga­nizmie. Jak­by tego było mało, to jak ustalili polic­jan­ci 42-latek nie posi­adał uprawnień do kierowa­nia. Ter­az mężczyz­na odpowie za kierowanie pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci. Grozi za to kara do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci i dotk­li­we kon­sek­wenc­je finan­sowe. Nie uniknie także odpowiedzial­noś­ci za popełnione wykroczenia.

Iława: Z promil­a­mi i na dwóch i na czterech kołach

Dzię­ki czu­jnoś­ci świad­ków kole­jni nietrzeźwi kieru­ją­cy zostali wye­lim­i­nowali z ruchu dro­gowego w powiecie iławskim. Kiedy świadek zauważył mężczyznę, który zachowywał się oso­ba pijana, a przed kilko­ma min­u­ta­mi przy­jechał samo­cho­dem, o wszys­tkim poin­for­mował ofi­cera dyżurnego. Wskazany 32–latek starał się zaparkować pojazd na jed­nym z lokalnych park­ingów. Zachowanie kierow­cy zaniepokoiło zgłasza­jącego. Funkcjonar­iusze naty­ch­mi­ast przy­jechali na miejsce. Wyle­gi­t­y­mowali kieru­jącego oraz sprawdzili jego stan trzeź­woś­ci. Okaza­ło się, że kieru­ją­cy VW ma 2,4 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Mężczyźnie zostało zatrzy­mane pra­wo jazdy. Kole­jnego nietrzeźwego kieru­jącego polic­jan­ci zatrzy­mali również po zgłosze­niu od świad­ka. Polic­jan­ci posi­ada­jąc numery rejes­tra­cyjne pojaz­du oraz jego opis zatrzy­mali go. Wyle­gi­t­y­mowali kierow­cę oraz sprawdzili jego stan trzeź­woś­ci. Przy­puszczenia zgłasza­jącego okaza­ły się słuszne. 33-latek kierował oplem mając 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Nie miał za to uprawnień do kierowa­nia samo­cho­dem. Opel  został przekazany oso­bie wskazanej przez 32-lat­ka, który został zwol­niony po wyko­na­niu z nim czyn­noś­ci. Kole­jni polic­jan­ci, pod­czas patrolu gminy Susz, zatrzy­mali do kon­troli dro­gowej kieru­jącego row­erem. Mężczyz­na jechał tzw. „wężykiem”. Funkcjonar­iusze wyle­gi­t­y­mowali kierow­cę jed­nośladu oraz sprawdzili jego stan trzeź­woś­ci. Okaza­ło się, że 56–latek postanow­ił wsiąść na row­er mając 1,4 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Mężczyz­na za kierowanie jed­nośla­dem został ukarany man­datem. Tym­cza­sem w gminie Lubawa  34–latek kieru­ją­cy motorow­erem po wyprzedze­niu przez samochód osobowy zjechał na prawe pobocze, stracił panowanie nad jed­nośla­dem, a następ­nie przewró­cił go na lewy bok. Nas­to­let­ni pasażer motoroweru z obraże­ni­a­mi nogi został prze­trans­portowany do szpi­ta­la. W trak­cie czyn­noś­ci okaza­ło się, że 34–latek kierował pojaz­dem mając praw­ie pół promi­la alko­holu w orga­nizmie.

Kętrzyn: W sum­ie 6,5 promi­la w orga­niz­mach czterech kieru­ją­cych

Polic­jan­ci na tere­nie powiatu kętrzyńskiego w trak­cie week­endowych służb zatrzy­mali czterech kieru­ją­cych, którzy zde­cy­dowali się na jazdę będąc pod wpły­wem alko­holu. O pier­wszej sytu­acji poin­for­mowany przez świad­ka został ofi­cer dyżurny kętrzyńs­kich polic­jan­tów w piątek (09.03.2018) o godz. 20:30. Z przekazanych infor­ma­cji wynikało, że w Kętrzynie na ul. Mazowieck­iej kieru­ją­cy audi uderzył w przy­drożny znak dro­gowy i odjechał w kierunku Giży­c­ka. Na wskazaną trasę naty­ch­mi­ast pojechali polic­jan­ci, którzy w miejs­cowoś­ci Karole­wo zauważyli opisany pojazd i zatrzy­mali go do kon­troli dro­gowej. Jak się okaza­ło 59-let­ni mieszkaniec gminy Kętrzyn miał więcej na sum­ie­niu niż spowodowanie kolizji dro­gowej. Kierował pojaz­dem mając pon­ad dwa promile alko­holu w orga­nizmie. Funkcjonar­iusze zatrzy­mali mężczyźnie pra­wo jazdy. Ter­az 59-latek odpowie za kierowanie pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci, a także nie uniknie odpowiedzial­noś­ci za spowodowanie kolizji dro­gowej. Do kole­jnego zatrzy­ma­nia doszło w nocy z sobo­ty na niedzielę na ul. Dwor­cowej w Kętrzynie kil­ka min­ut po półno­cy. Tu z kolei polic­jan­ci zwró­cili uwagę na jadącego row­erem mężczyznę. Przeprowad­zone badanie stanu trzeź­woś­ci kieru­jącego jed­nośla­dem wykaza­ło, że 39-let­ni mieszkaniec mias­ta ma 1,5  promi­la w orga­nizmie. Niespeł­na godz­inę później polic­jan­ci na ul. Kaszub­skiej w Kętrzynie zatrzy­mali do kon­troli dro­gowej kieru­jącego pas­satem mężczyznę. Jak się okaza­ło za kierown­icą auta siedzi­ał oby­wa­tel Ukrainy, który był pijany. Badanie wykaza­ło 2 promile w jego orga­nizmie. Mężczyz­na został zatrzy­many w pol­i­cyjnej celi. Również wczo­raj kil­ka min­ut przed godz. 16:00 polic­jan­ci z Komis­ariatu Policji w Res­zlu, na trasie Łężany – Leginy zatrzy­mali do kon­troli dro­gowej kieru­jącego samo­cho­dem osobowym mar­ki Audi A4. Za kierown­icą auta siedzi­ał 31-let­ni mieszkaniec gminy Reszel od którego polic­jan­ci wyczuli alko­hol. Jak się okaza­ło mężczyz­na był pijany. Miał pon­ad promil alko­holu w orga­nizmie. Wkrótce za swo­je nieod­powiedzialne zachowa­nia mężczyźni odpowiedzą przed sądem.

Lidzbark Warmińs­ki: 18-latek stracił pra­wo, które miał od tygod­nia

Wczo­raj (11.03.18) kil­ka min­ut po godz. 12:00 polic­jan­ci zespołu patrolowo – inter­wen­cyjnego z orneck­iego komis­ariatu zauważyli na ul. 1 Maja osobowe BMW. Uwagę polic­jan­tów zwró­ciło zachowanie kierow­cy, który nie zas­tosował się do znaku nakazu jazdy w prawą stronę i pojechał pod prąd. Mundurowi zatrzy­mali mężczyznę do kon­troli. Za kierown­icą siedzi­ał 18-let­ni mieszkaniec mias­ta. Badanie jego stanu trzeź­woś­ci wykaza­ło pon­ad 0,7 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Młody kierow­ca nie potrafił log­icznie wytłu­maczyć polic­jan­tom swo­jego zachowa­nia. Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi 18-latek stracił pra­wo jazdy, które posi­adał… od tygod­nia. Za swo­je nieod­powiedzialne zachowanie odpowie również przed sądem.

Olecko: Pijany, bez uprawnień, uderzył autem w drze­wo

Wczo­raj (11.03.2018) po godz. 20:00 ofi­cer dyżurny oleck­iej komendy otrzy­mał zgłosze­nie o wypad­ku dro­gowym, do którego doszło w miejs­cowoś­ci Świę­ta­jno. Naty­ch­mi­ast na miejsce zostali skierowani polic­jan­ci ruchu dro­gowego. Funkcjonar­iusze wstęp­nie ustalili, że kieru­ją­cy samo­cho­dem osobowym mar­ki Seat po wyjecha­niu z łuku dro­gi, na prostym odcinku stracił panowanie nad pojaz­dem, zjechał do przy­drożnego rowu i uderzył w drze­wo. 23-latek z urazem głowy został prze­trans­portowany do szpi­ta­la w Ełku. Badanie alko­matem wykaza­ło w orga­nizmie Prze­mysława K. blisko 2 promile alko­holu. Pon­ad­to po sprawdze­niu pol­i­cyjnych baz danych okaza­ło się, że posi­a­da on zakaz prowadzenia pojazdów.

Szczyt­no: Nietrzeźwy na motorow­erze

W min­ioną sobotę (10.03.2018) szczy­cieńs­cy polic­jan­ci wye­lim­i­nowali z ruchu dro­gowego nietrzeźwego motorow­erzys­tę. 43-let­ni mieszkaniec gminy Świę­ta­jno w Spy­chowie kierował motorow­erem, mimo iż w orga­nizmie miał pon­ad promil alko­holu. Ama­tor jazdy na „pod­wójnym gazie” odpowie ter­az przed sądem za popełnione przestępst­wo.

Close Menu
Close Panel