Drobny gest życzliwości w tramwaju. Uśmiech na cały dzień

Chci­ałabym wam dzisi­aj opowiedzieć o pewnej sytu­acji w tramwa­ju. Jestem naprawdę wdz­ięcz­na tej dziew­czynie za pomoc.” — pisze jed­na z naszych Czytel­niczek

Reklama

Fot. Czytel­nicz­ka

 

W domu zostaw­iłam port­fel wzraz z Kartą Miejską i wszys­tki­mi doku­men­ta­mi. Cud­em w kieszeni kurt­ki miałam kartę, więc miałam pieniądze. W Tramwa­ju lini 25 chci­ałam kupić bilet, ale okaza­ło się, że w bile­toma­cie jest tylko płat­ność gotówką, w dodatku mon­e­ta. Nikt nie miał rozmiecić 20 zł, miałam już wysiąść, by kupić cokol­wiek by mieć te drob­ne na bilet. I wtedy z tramwa­ju wysi­adała mło­da dziew­czy­na. Odd­ała mi swój bilet, który był ważny jeszcze 5 min. Wystar­czył on, by dojechać na centralny…a stamtąd już dalej kupi­ony biletem pojechałam. Chci­ałam wam o tym napisać, bo naprawdę od 30 min jestem uśmiech­nię­ta i naprawdę wdz­ięcz­na dziew­czynie za pomoc… Opła­ca się poma­gać, bo i nam ktoś może kiedyś pomóc tak jak mi dziś ta dziew­czy­na. Dzięku­ję! Dobro powraca !” — czy­tamy we wpisie

Reklama

Close Menu
Close Panel