Gliwice: Zasztyletowano 47-latka

Polic­ja i proku­ratu­ra wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci śmier­ci 47-let­niego mężczyzny znalezionego 10 mar­ca wiec­zorem w jed­nym z mieszkań kamieni­cy przy ul. Pow­stańców Warsza­wy w Gli­wicach. Wszys­tko wskazu­je, że doszło do zabójst­wa z uży­ciem ostrego narzędzia.

Reklama

Fot. Pix­abay

Zatrzy­mano 54-let­niego mieszkań­ca Gli­wic pode­jrzanego o zasztyle­towanie zna­jomego. Trwa śledzt­wo. Ewen­tu­al­ny posz­er­zony komu­nikat zostanie sporząd­zony po zakończe­niu postępowa­nia.

Close Menu
Close Panel