Pytania o handel w niedzielę; odpowiada PIP i resort pracy

Czy właś­ci­ciel sklepu prowadzą­cy han­del oso­biś­cie może w niedziele i świę­ta korzys­tać z pomo­cy członków rodziny? 

Reklama

Fot. Tosiedzieje,pl

W związku z wąt­pli­woś­ci­a­mi doty­czą­cy­mi reg­u­lacji zawartych w ustaw­ie o ogranicze­niu hand­lu w niedziele Min­is­terst­wo Rodziny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej oraz Państ­wowa Inspekc­ja Pra­cy przy­go­towały wspólne stanowisko. Przed­staw­ia ono odpowiedzi na najczęś­ciej pojaw­ia­jące się pyta­nia.

Jest ono pomocą dla pra­co­daw­ców i przed­siębior­ców – tak, aby ich dzi­ała­nia były zgodne z przepisa­mi ustawy. To także infor­ma­c­ja dla kon­sumen­tów” – zaz­nacza resort w komu­nika­cie.

Reklama

Min­is­terst­wo i PIP odpowiada­ją m.in. na pytanie, czy przed­siębior­ca będą­cy osobą fizy­czną prowadzą­cy han­del oso­biś­cie we włas­nym imie­niu i na włas­ny rachunek, którego zakaz hand­lu nie obow­iązu­je, może w niedziele i świę­ta korzys­tać z pomo­cy członków rodziny?

Korzys­tanie z okazjon­al­nej i nieod­płat­nej pomo­cy członków rodziny (…) nie narusza przepisów ustawy. Oso­by te nie mogą jed­nak być pra­cown­ika­mi lub zatrud­niony­mi u takiego przed­siębior­cy i wykony­wać odpłat­nej pra­cy w inne dni tygod­nia” – zaz­nacza resort.

Min­is­terst­wo odpowia­da też, czy wyłącze­nie spod zakazu placówek hand­lowych, w których han­del jest prowad­zony przez oso­biś­cie przez właś­ci­ciela, obe­j­mu­je tylko takie przy­pad­ki, w których przed­siębior­ca stale prowadzi han­del wyłącznie oso­biś­cie czy też doty­czy także sytu­acji, w których – co do zasady – han­del real­i­zowany jest przez pra­cown­ików lub zatrud­nionych, a jedynie w dni objęte zakazem przez przed­siębior­cę.

Wyłącze­niem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy są obję­ci przed­siębior­cy będą­cy osobą fizy­czną, którzy w niedziele i świę­ta nie korzys­ta­ją z pra­cy pra­cown­ików lub zatrud­nionych i w te dni wyłącznie oso­biś­cie prowadzą han­del. W pozostałe dni – nieob­jęte zakazem hand­lu – han­del może być real­i­zowany przez pra­cown­ików lub zatrud­nionych” – wyjaś­nia MRPiPS.

Zain­tere­sowani zna­jdą też w komu­nika­cie odpowiedź, jakie czyn­noś­ci należy trak­tować jako bezpośred­ni związane z han­dlem oraz jakie przesłan­ki należy uznać za decy­du­jące dla uzna­nia, że przed­siębior­ca będą­cy osobą fizy­czną prowadzi han­del we włas­nym imie­niu i na włas­ny rachunek.

źródło: KURIER PAP

Close Menu
Close Panel