Wjechali do sklepu taranując drzwi samochodem

Polic­jan­ci z Katow­ic poszuku­ją mężczyzn, którzy samo­cho­dem stara­nowali drzwi do mar­ke­tu, a następ­nie, po wła­ma­niu się do kan­toru, skradli sejf z pieniędz­mi. Pub­liku­je­my nagranie z mon­i­toringu, na którym zare­je­strowani zostali spraw­cy. Wszys­tkie oso­by, które były świad­ka­mi tego zdarzenia lub posi­ada­ją infor­ma­c­je mogące pomóc w ustal­e­niu tożsamoś­ci spraw­ców, pros­zone są o kon­takt z polic­jan­ta­mi z Katow­ic. 

Reklama

Do zdarzenia doszło dzisi­aj, 13.03.br., tuż przed 3:00 przy uli­cy Radock­iego w Katow­icach. Jak wyni­ka ze wstęp­nych ustaleń, spraw­cy wjechali do mar­ke­tu, taranu­jąc drzwi samo­cho­dem. Następ­nie po sfor­sowa­niu drzwi dostali się do kan­toru mieszczącego się w tym marke­cie. Skradli z niego sejf z pieniędz­mi. Złodzieje porzu­cili volk­swa­ge­na, którego użyli do stara­nowa­nia drzwi, a następ­nie uciek­li innym autem.

Reklama

Przez kil­ka godzin na miejs­cu pra­cow­ali polic­jan­ci z Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach i z katow­ick­iej „czwór­ki”. Gru­pa dochodzeniowo-śled­cza przeprowadz­iła oględziny miejs­ca zdarzenia, zabez­piec­zono śla­dy krymi­nal­isty­czne.

Obec­nie polic­jan­ci usta­la­ją i przesłuchu­ją również świad­ków i przeglą­da­ją zapisy mon­i­toringu, który zare­je­strował całe zdarze­nie. Dzię­ki nagran­iom z mon­i­toringu skle­powego wiado­mo, że spraw­ców było przy­na­jm­niej dwóch. Byli zamaskowani. Jak ustalili polic­jan­ci, volk­swa­gen kil­ka dni temu został skradziony w Sos­now­cu.

Sprawą zaj­mu­ją się polic­jan­ci z Wydzi­ału do Wal­ki z Przestępc­zoś­cią Prze­ci­wko Mie­niu Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach.

Pub­liku­je­my nagra­nia z mon­i­toringu, na którym zostali zare­je­strowani spraw­cy. Wszys­tkie oso­by, które posi­ada­ją infor­ma­c­je o zdarze­niu mogące pomóc w ustal­e­niu tożsamoś­ci mężczyzn, pros­zone są o kon­takt z polic­jan­ta­mi z Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach pod nr tel. 32 200 25 55, 32 200 2961 lub 112.

Close Menu
Close Panel