Wrocław: Pobicie z powodu przynależności rasowej

Proku­ra­torskie zarzu­ty m.in. za pobi­cie z powodu przy­należnoś­ci rasowej usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzy­mani przez polic­jan­tów z Wrocław­ia w związku ze zdarze­niem, do jakiego doszło w sobot­ni wieczór, w rejonie Rynku Starego Mias­ta. W awan­turze i bójce pomiędzy dwoma gru­pa­mi osób poszkodowani zostali m.in. ob. Indii, ob. Rosji i dwóch Polaków. W chwili zdarzenia pode­jrzani mieli od blisko 1 do pon­ad 2 promili alko­holu w orga­niz­mach. Obec­nie zostali obję­ci dozorem Policji i mają także zakaz zbliża­nia się do pokrzy­wd­zonych. Za tego typu przestępst­wo grozi kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Do zdarzenia doszło 10 mar­ca 2018 roku przed godz­iną 20.30, na Rynku Starego Mias­ta we Wrocław­iu. Naty­ch­mi­as­towa inter­wenc­ja polic­jan­tów w związku ze zgłosze­niem awan­tu­ry i bój­ki zakończyła się zatrzy­maniem dwóch mieszkańców wojew­ództ­wa wielkopol­skiego, w wieku 18 i 19 lat. Pier­wszego z mężczyzn uję­to już kil­ka min­ut po zgłosze­niu, nato­mi­ast dru­gi z pode­jrzanych został zatrzy­many w miejs­cu zamiesza­nia.

Reklama

Ustal­e­nia policji i proku­ratu­ry potwierdz­iły, że są to oso­by, które były inic­ja­tora­mi tego zajś­cia. Brały w nim udzi­ał dwie grupy osób, w tym dwaj zatrzy­mani oraz oso­by poszkodowane m.in. ob. Indii, ob. Rosji i dwóch Polaków. Wszyscy byli nietrzeźwi i mieli od blisko promi­la do pon­ad 2 promili alko­holu w orga­niz­mach.

Mate­ri­ały zgro­mad­zone przez policję i proku­raturę dały pod­stawę do przed­staw­ienia dwóm mieszkań­com Wielkopol­s­ki zarzutów za pobi­cie z powodu przy­należnoś­ci rasowej ob. Indii i pobi­cie innych osób biorą­cych udzi­ał w tym zdarze­niu. 18 i 19-latek obję­ci zostali ter­az dozorem Policji, a także mają zakaz zbliża­nia się do pokrzy­wd­zonych.

Przy­pom­ni­jmy, że za tego typu przestępst­wo grozi kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Close Menu
Close Panel