Odnalazł pocisk artyleryjski… a później zrobił z nim coś szokującego

Skra­jną nieod­powiedzial­noś­cią wykazał się 33-let­ni mieszkaniec gminy Borkow­ice, który w lesie odnalazł pocisk z okre­su II wojny świa­towej, a po sfo­tografowa­niu…

Reklama

Fot. Polic­ja

ponown­ie go zakopał. Mężczyz­na odpowie ter­az przed sądem.

Polic­jan­ci z przy­suskiej jed­nos­t­ki zostali powiadomieni, że na jed­nym z por­tali inter­ne­towych 33-latek zamieś­cił infor­ma­cję o odnalezie­niu pocisku artyleryjskiego z okre­su II wojny świa­towej. Po skon­tak­towa­niu się z młodym mężczyzną polic­jan­ci ustalili, że w ubiegłym roku, przy uży­ciu wykrywacza met­ali, w lesie na tere­nie powiatu szy­dłowieck­iego, fak­ty­cznie odnalazł wskazany niewypał. Mężczyz­na po odnalezie­niu pocisku, sfo­tografował go, a następ­nie zakopał.

Reklama

Jak tłu­maczył funkcjonar­ius­zom, wiedzi­ał, że jest to przed­miot niebez­pieczny, więc go nie zabrał ze sobą. Na szczęś­cie, mężczyz­na był w stanie wskazać miejsce, gdzie zakopał pocisk. Wezwany na miejsce patrol rozmi­nowa­nia z jed­nos­t­ki wojskowej odnalazł i zabez­pieczył pocisk artyleryjs­ki z okre­su II wojny świa­towej. Ter­az mężczyźnie grozi kara aresz­tu lub grzy­wny za popełnione wykrocze­nie.

Polic­jan­ci apelu­ją, aby pod żad­nym pozorem nie dotykać przed­miotów przy­pom­i­na­ją­cych pocis­ki lub miny, ponieważ nawet po pon­ad 70-lat­ach te pamiąt­ki po II wojnie świa­towej są śmiertel­nie niebez­pieczne.

Jak zachować się w przy­pad­ku odnalezienia niewypału czy niewybuchu?

Pod­czas leśnych spac­erów moż­na natknąć się na pozostałoś­ci II wojny świa­towej. Chodzi oczy­wiś­cie o niewypały i niewybuchy. Przed­mio­ty niebez­pieczne to wszelkiego rodza­ju urządzenia (mate­ri­ały) pochodzenia wojskowego, prze­mysłowego lub innego, które mając właś­ci­woś­ci łat­wopalne, żrące, tru­jące grożą niebez­pieczeńst­wem przy manip­u­lowa­niu lub zetknię­ciu się z powi­etrzem albo wysoką tem­per­aturą.

Przed­mio­ty wybu­chowe, to wszelkiego rodza­ju przed­mio­ty pochodzenia wojskowego, prze­mysłowego lub włas­nej kon­strukcji, zaw­ier­a­jące mate­ri­ały wybu­chowe, które ze wzglę­du na swe właś­ci­woś­ci wybu­chowe grożą niebez­pieczeńst­wem przy niewłaś­ci­wym obchodze­niu się z nimi.

Mate­ri­ały wybu­chowe wyko­rzys­tane w tech­nice wojskowej są odporne na dzi­ałanie różnych czyn­ników, przez co nie tracą swych właś­ci­woś­ci wybu­chowych zachowu­jąc dłu­gotr­wałą zdat­noś­cią do uży­cia. Niewybuch to pocisk, granat, bom­ba lub ładunek kruszą­cy, w którym nie nastąpiła przemi­ana energii potenc­jal­nej mate­ri­ału kruszącego w energię mechan­iczną. Niewypał to nabój, który nie został odpalony na skutek zacię­cia się broni lub usterek amu­nicji. Ze wzglę­du na trud­ność naty­ch­mi­as­towego określe­nia przy­czyn niewypału wyma­gane jest zachowanie jak najwięk­szej ostrożnoś­ci.

Przed­mio­ty wybu­chowe pochodzenia wojskowego to: zapal­ni­ki, pocis­ki artyleryjskie i raki­etowe, bom­by lot­nicze, granaty: moździer­zowe, ręczne, nasad­kowe, miny, ładun­ki mate­ri­ałów wybu­chowych. Przed­mio­ty wybu­chowe pochodzenia wojskowego – pozostałoś­ci po dzi­ała­ni­ach wojen­nych są częs­to trudne do ziden­ty­fikowa­nia z powodu zanieczyszczenia ich powierzch­ni gle­bą oraz ich korozji. Przed­miotów niebez­piecznych nie wol­no: odkopy­wać, dotykać, pod­nosić, przenosić, uderzać, rozbi­jać, rzu­cać, pod­grze­wać (np. wrzu­cać do ogniska), manip­u­lować nimi. Nieza­chowanie należy­tych środ­ków bez­pieczeńst­wa po odnalezie­niu niewypału lub niewybuchu, niewłaś­ci­we postępowanie wynika­jące z braku świado­moś­ci o grożą­cym niebez­pieczeńst­wie może doprowadz­ić do wielu nieszczęść, a nawet śmier­ci! O każdym przy­pad­ku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jed­nos­tkę Policji.

 

Autor: asp. Ane­ta Wilk

Close Menu
Close Panel