Starszej Pani z ulotkami zaproponowano pomoc. Jej odpowiedź zaskakuje [WIDEO]

8 mar­ca w sieci pojaw­iło się nagranie ze starszą Panią, która stoi pod sąda­mi na Sol­i­darnoś­ci i roz­da­je ulot­ki. Jak pisała autor­ka nagra­nia Pani zbiera na leki, a zapy­tana o przy­czynę miała powiedzieć: „Dziecko muszę pra­cow­ać w tym wieku bo w takim państ­wie żyje­my”. Ta sama inter­naut­ka ponown­ie spotkała starszą Panią i zaofer­owała pomoc.

Reklama


- Niech się bab­cia zgodzi. Ja leki wykupię. Ludzie chcą pomóc… jedze­nie czyn­sz, leki…

Reklama

- Nie chcę żad­nej pomo­cy. Poma­ga­j­cie innym ludziom, bied­niejszym.

- Ale dlaczego babunia nie chce?

- Bo nie chcę proszę Panią. Nie chcę i koniec. Po pros­tu daj­cie mi świę­ty spokój.

Sprawą starszej Pani zain­tere­sował się MOPS. Jed­nak nie wiemy jaka pomoc i kiedy zostanie udzielona.

Close Menu
Close Panel